608 436 941

Přijatá usnesení – výsledky projednání z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pondělí 24. října 2022 | 59x

které se konalo 21. října 2022 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluvena: Mgr. H. Bečková

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený návrh programu. (pro 22)
 • určuje členy návrhové komise pana Ing. Tomáše Kalenu, paní Mgr. Hanu Halešovou a paní Bc. Zuzanu Kojanovou. (pro 19, zdržel se 3)
 • určuje ověřovatele zápisu pana Pavla Randu a pana Luboše Kollara a zapisovatelem paní Věru Bartošovou. (pro 20, zdržel se 2)
 • určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva uvolněn. (pro 22)
 • volí starostou města Trhové Sviny pana Ing. Davida Štojdla. (pro 16, zdržel se 6)
 • určuje, že pro výkon funkce místostarostů města budou členi zastupitelstva neuvolněni. (pro 15, proti 6, zdržel se 1)
 • schvaluje zvolení dvou místostarostů. (pro 15, proti 7)
 • volí první místostarostkou města Trhové Sviny paní Mgr. Evu Špergerovou. (pro 14, zdržel se 8)
 • volí druhého místostarostu města Trhové Sviny pana Ondřeje Valenu, DiS. (pro 14, zdržel se 8)
 • stanovuje počet členů rady města na sedm, včetně starosty a místostarostů. (pro 22)
 • určuje, že pro výkon funkce čtyř členů rady města budou členi zastupitelstva neuvolněni. (pro 22)
 • volí  členem rady města Trhové Sviny pana Ing. Jana Kalenu. (pro 14, zdržel se 8)
 • volí členem rady města Trhové Sviny paní Mgr. Evu Chuchlovou. (pro 14, zdržel se 8)
 • volí  členem rady města Trhové Sviny pana Ing. Zdeňka Fischera. (pro 16, zdržel se 6)
 • volí  členem rady města Trhové Sviny paní Romanu Vanišovou. (pro 14, zdržel se 8)
 • zřizuje Finanční výbor města Trhové Sviny a stanovuje počet členů na pět. (pro 22)
 • volí  předsedou Finančního výboru města Trhové Sviny paní Simonu Rolínkovou. (pro 21, zdržel se 1)
 • zřizuje Kontrolní výbor města Trhové Sviny a stanovuje počet členů na pět. (pro 22)
 • volí předsedou Kontrolního výboru města Trhové Sviny paní Mgr. Věru Korčakovou. (pro 18, zdržel se 4)
 • stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 1000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. (pro 22)
 • stanoví odměnu za výkon funkce člena rady města jako neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 1910 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena rady města. (pro 22)
 • stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 16 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. (pro 19, zdržel se 3)
 • stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3000 Kč za měsíc a člena výboru ve výši 1400 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. (pro 21, zdržel se 1)
 • na základě žádosti bývalé uvolněné starostky města ze dne 19.10.2022, rozhodlo, že bývalé uvolněné starostce města bude poskytnuta náhrada za 20 dnů nevyčerpané poměrné části dovolené na rok 2022 a to v částce, která je určena postupem podle § 81a odst. 8 zákona o obcích. (pro 20, zdržel se 2)
 • na základě žádosti bývalého uvolněného místostarosty města ze dne 19.10.2022, rozhodlo, že bývalému uvolněnému místostarostovi města bude poskytnuta náhrada za 5,5 dne nevyčerpané poměrné části dovolené na rok 2022 a to v částce, která je určena postupem podle § 81a odst. 8 zákona o obcích. (pro 20, zdržel se 2)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.