608 436 941

Zápis z 19. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 12. října 2022 | 34x

které se konalo 10. 10. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: p. P. Stodolovský 

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • byla informována o přípravě zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace Rejta.
 • byla informována o snížení dotace z Ministerstva zemědělství na výstavbu kanalizace Svatá Trojice o 10.000 Kč na částku 5.336.000 Kč z důvodu snížení uznatelných nákladů na výstavbu o 22.753,69 Kč.
 • schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci školní zahrady, kterým se prodlužuje termín dokončení do 30.11.2022 z důvodu špatných povětrnostních podmínek v průběhu měsíce září a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy Trhové Sviny na rok 2022 dle návrhu a současně schvaluje upravený odpisový plán. Změna je vyvolána převodem rekonstruované budovy školní jídelny a nemá žádný dopad na rozpočet města. (pro 6)
 • byla informována a postupuje ZM žádost občanů obce Rankov a obce Nežetice s nesouhlasem vybudovat v rámci KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KÚ RANKOV účelovou komunikaci mezi obcemi Nežetice - Rankov.
 • souhlasí s aktualizací kontaktů složení povodňové komise města Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k.ú. Trhové Sviny o výměře 9 m2 na dobu určitou od 7.11. 2022 do 5. 2. 2023 s minimální nabídkovou cenou 8000 Kč. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Pěčín, K 212/2 - kabel NN ", za úplatu 2.500 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1509/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 427 031,00 Kč

 - změny ve výdajích o celkovou částku 427 031,00 Kč (pro 6)

 • souhlasí s programem Ustavujícího zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat dne 21.10. 2022. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity MŠ Trhové Sviny, kterým se upravuje termín dodání a platebních podmínek prováděcí dokumentace dle aktuální potřeby města a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 5, zdržel 1)