608 436 941

Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí  24. 6. 2019 po skončení jednání ZM

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: sobota 20. července 2019 | 77x

13. RM - zápis

Rada města

 • souhlasí s navýšením příspěvku pro Mateřskou školu Trhové Sviny o 107.070,- Kč na vyvložkování komínových těles dle předpisů ČSN 2016 o požární bezpečnosti a na zpracování projektové dokumentace na tlakové oddělení vytápění. (pro 7)
 • souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 31. 7. 2020. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny, K 258/11 – úprava NN“, za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 258/17 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku222 200,00 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku222 200,00 Kč. (pro 7)

 • souhlasí s Komunitním plánem sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny na období 2019 – 2021. (pro 7)
 • souhlasí s využitím rezervního fondu Městského kulturního střediska Trhové Sviny ve výši 385.708,- Kč bez DPH na pořízení klimatizace v tanečním sále Kulturního domu Trhové Sviny. (pro 5, zdržel 2)
 • souhlasí s nabídkou realizace pořízení klimatizace v tanečním sále Kulturního domu Trhové Sviny od firmy Hazpro, IČO: 40037843, K. Šafáře 227/39, 370 05 České Budějovice. Dle výjimky ze směrnice města Trhové Sviny pro zadávání zakázek malého rozsahu bod 3, odst. 1, písmeno c) se jedná o veřejnou zakázku systémově navazující na zakázku předchozí. (pro 5, zdržel 2)
 • byla informována o provedených výkopových pracích ve sportovním areálu, které nebyly zahrnuty v rozpočtu města, a rozhodla uvést uvedený prostor do původního stavu. (pro 6, zdržel 1)
 • schvaluje návrh odměn předložený tajemníkem Městského úřadu Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro tajemníka Městského úřadu Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na „Zpracování PD na stavební úpravy vodovodu a kanalizace Trocnovská ulice, Trhové Sviny“ s firmou Ing. Vít Hrabák, Jaronice 49, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 03809609, za celkovou cenu 87.000 Kč (uchazeč není plátce DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.