608 436 941

Zápis z  27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.10.2018

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. listopadu 2018 | 115x

Zápis z  27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.10.2018

Omluven:       Mgr. M. Horňák

Rada města

 • byla informována o jednání Sociální komise Města Trhové Sviny ze dne 18.10.2018 a byla seznámena se zápisem.
 • rozhodla přidělit byt č. 18 v DPS č.p. 1055 v Trhových Svinech od 1.12.2018 na dobu určitou dvou let s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6 )
 • rozhodla přidělit byt č. 29 v DPS č.p. 1055 v Trhových Svinech od 1.12.2018 na dobu určitou dvou let s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 6 )
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 8 v DPS č.p. 1055 v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 30.11.2019. (pro 6 )
 • souhlasí s umístěním stánku na části pozemku parc. č. 71/4 v k. ú. Trhové Sviny za účelem prodeje rychlého občerstvení, s výjimkou prodeje tabákových výrobků a lihovin, a ukládá majiteli řešit umístění dle OZV č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. (pro 6 )
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem „Otěvěk, K 1151/10 - kabel NN“, za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2233/7 v k. ú. Otěvěk. (pro 6 )
 • souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 6 )
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení na jednotlivé dodavatele projektu „Stavební úpravy polikliniky za účelem rozšíření sociálních služeb v Trhových Svinech“, CZ.06.4.56/0.0/0.0/16_072/0007281, zadat část 1 – Stavební práce firmě Stavitelství Beneš, s.r.o., Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 28129423, za celkovou cenu 644.688,15 Kč bez DPH (780.072,66 Kč včetně DPH) a část 2 – Dodávka výtahové plošiny firmě Výtahy Line, s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice, IČO: 25174762, za celkovou cenu 365.000 Kč bez DPH (441.650 Kč včetně DPH)  a pověřuje starostu podpisem smluv. (pro 6 )
 • schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Udržovací práce – rybník Rankov“, kterým se mění cena díla z původní ceny 1.250.924,43 Kč včetně DPH na novou cenu 901.328,98 Kč včetně DPH. Důvodem je omezení objemu stavebních prací. Rada města pověřuje starostu jeho podpisem. (pro 6 )
 • rozhodla podat žádost o dotaci na dokončení udržovacích prací – výstavbu bezpečnostního přelivu rankovského rybníka v souladu s Pravidly Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a souhlasí s úhradou finanční spoluúčasti ve výši 20 % z uznatelných nákladů (předpokládaná cena 903.350 Kč včetně DPH). (pro 6 )
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 2426/2 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 6 )
 • byla informována o vyúčtování festivalu Karel Valdauf 2018.
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku - 41.097,00 Kč. (pro 6 )

         ·schválila příspěvek na občerstvení ve výši 160,- Kč na jednoho zaměstnance na předvánoční schůzi Městského úřadu v Trhových Svinech, která se bude konat 13. 12. 2018. (pro 6 )

 • nesouhlasí a doporučuje ZM neprodat část pozemkové parcely KN č. 2085/1 v k.ú. Rankov. (pro 6 )