608 436 941

Usnesení - výsledky projednávání

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. července 2019 | 74x

III. zasedání ZM

z III. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

které se konalo 24. června 2019 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Mgr. F. Slípka, Mgr. E. Chuchlová, P. Němeček, S. Rolínková (pozdější příchod)

Nepřítomen: J. Polášek

Hosté: Ing. Z. Mayer, R. Vacík

Zastupitelstvo města

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 15. 04. 2019. (pro 18)
 • souhlasí s aktualizovaným Plánem společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rankov u Trhových Svinů, kterou předložila firma Geopozem CB s.r.o. (pro 18)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 22. 5. 2019.
 • bylo informováno o jednání a zápisu Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 24. 4. 2019 a 29. 5. 2019.
 • bylo informováno o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice v roce 2018.
 • bylo informováno o hospodaření Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. v roce 2018.
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o výpůjčce na vybavení komunitního centra v souvislosti s akcí "Stavební úpravy polikliniky" mezi městem Trhové Sviny a příspěvkovou organizací Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 18)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o výpůjčce na vybavení učeben v souvislosti s akcí "Modernizace vybavení učebny IT a chemie" mezi městem Trhové Sviny a příspěvkovou organizací Základní škola Trhové Sviny a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 18)
 • schvaluje dodatek č. 9 ke Zřizovací listině PO ZŠ Trhové Sviny, kterým svěřuje k hospodaření nemovitý majetek, a to:

 Technické zhodnocení (TZ) stavební práce při akci Modernizace vybavení učebny IT a chemie - inv. číslo MUTSP008RZK4 v účetní hodnotě 1.033.975,40 Kč a pověřuje starostku k jeho podpisu. (pro 18)

 • schvaluje dodatek č. 7 ke Zřizovací listině PO Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny, kterým svěřuje své příspěvkové organizaci ZZP k hospodaření nemovitý majetek, a to:

 Technické zhodnocení (TZ) stavební úpravy staré polikliniky za účelem rozšíření sociálních služeb - inv. číslo MUTSH0001NY8 v účetní hodnotě 1.350.631,66 Kč a pověřuje starostku k jeho podpisu. (pro 18)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 3/2019:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1 997 398,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 1 997 398,00 Kč (pro 19)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2019:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 53 742,69 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 53 742,69 Kč (pro 19)

 • 1) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) a písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

 člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí 660,- Kč

 člen rady 1 910,- Kč člen zastupitelstva obce vykonávající funkci předsedy výboru 2 060,- Kč

 člen zastupitelstva obce vykonávající funkci člena výboru 1 860,- Kč

 člen výboru, který není neuvolněným zastupitelem 1 200,- Kč 

 2) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích stanoví, že takto stanovené odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a výkon funkce člena výboru se budou poskytovat od 1. 7. 2019.

 V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (předsedy výboru nebo člena výboru), bude měsíční odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. (pro 19)

 •  rozhodlo prodat nově zaměřené pozemky parc. č. 520/6 o výměře 13 m2 a parc. č. 520/7 o výměře 21 m2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů, společnosti Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, potřebné k realizaci stavby za cenu 3.200 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. (pro 19)
 • rozhodlo prodat pozemek parc.č. 607/13 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 22.340 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. (pro 18, zdržel 1)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3867/13 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 18, zdržel 1)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3813/18 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 19)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1895/1 v k. ú. Březí u Trhových Svinů pod stavbou Březí č.p. 26 a ukládá žadatelům dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 19)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 479/4 v k. ú. Březí u Trhových Svinů a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 19)
 • souhlasí se směnou a rozhodlo zveřejnit záměr směny části pozemků parc. č. 660/4 a 987/1 v k. ú. Todně a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 19)
 • rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 2025/6 a 2037 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 18, zdržel 1)
 • schvaluje dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě č. 99018241191 ze dne 13. 7. 2017 na investice do městského majetku, kterým se prodlužuje termín možného čerpání úvěru do konce roku 2020. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 19)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Malé náměstí 8, 373 63 Ševětín, na projektovou dokumentaci opravy krovu a výměny střešní krytiny kostela Nanebevzetí Panny Marie a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 13, proti 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Malé náměstí 8, 373 63 Ševětín, na opravu střechy poutního kostela Nejsvětější Trojice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 15, proti 3, zdržel 1)

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.