608 436 941

Zápis z 18. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 28. září 2022 | 11x

které se konalo 26. 9. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Mgr. M. Majer, P. Stodolovský, Ing. D. Štojdl

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny - zrušení TS pila kabel NN ", za úplatu 4.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3898/29 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, na stavbu s názvem "VO Bukvice" za úplatu ve výši v místě a čase obvyklé. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1209/31 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Příp. STL Trh.Sviny, Třebíčko 19", za úplatu 2.390 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 4175/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Příp. STL T.Sviny p.č. 2380/19 - RD", za úplatu 11.375 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3905/11 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít smlouvu se společností JHK CB s.r.o., Puklicova 2099/23, 370 01 České Budějovice o dodávce a montáži altánu v části obce Čeřejov za cenu 146.820 Kč bez DPH, 177.652,20 Kč včetně DPH a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 4)
 • byla informována o výzvě Státního pozemkového úřadu ohledně užívání pozemku pac. č. 463/4 v k. ú. Otěvěk a ukládá OSÚMM zažádat o pronájem pozemku. (pro 4)
 • schvaluje platový výměr pro ředitele Městského kulturního střediska Trhové Sviny, dle předloženého návrhu. (pro 4)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 12.560.417,00 Kč

 - změny ve výdajích o celkovou částku 12.560.417,00 Kč. (pro 4)

 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 a změnový list č.1 s firmou Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, který řeší opravu stávajících revizních šachet kanalizace a napojení v ulici Mírová. Dle uzavřené SOD činí náklady díla částku 2.310.858,94 Kč bez DPH (2.796.139,32 Kč vč. DPH). Na základě změnového listu činí navýšení 156.273,94 Kč bez DPH (189.091,46 Kč vč. DPH), nová cena díla činí 2.467.132,88 Kč bez DPH (2.985.230.78 Kč vč. DPH) a pověřuje starostku podpisem dodatku. (pro 4)
 • rozhodla uzavřít Dodatek smlouvy, kterým smluvní strany prodlouží termín dokončení a předání díla „ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie“ do 31. 1. 2023. (pro 4)