608 436 941

Zápis z 16. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 1. září 2022 | 24x

které se konalo 29. 8. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Mgr. M. Majer, Ing. arch. J. Weinzettl

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • ukládá projednat návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx v Komisi výstavby a rozvoje města Trhové Sviny a následně postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla podat žádost o dotaci z IROP - 4. výzva Kybernetická bezpečnost a 9. výzva eGovernment. Předpokládané náklady pro výzvu č. 4 - Kybernetická bezpečnost jsou celkem: 4 777 080 Kč, přičemž podíl města z těchto nákladů by měl být 1 025 112Kč, což je 21%. Předpokládané náklady pro výzvu č. 9 - e Government jsou celkem: 7 768 200Kč, přičemž podíl města z těchto nákladů by měl být 1 646 568Kč, což je 21%. (pro 5)
 • byla informována a doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny zapojit se do dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II". Předběžné vyčíslení finančních nákladů ve výši 1 640 000 Kč je určeno na předfinancování podpory pro rodiny s dětmi a na spolupodíl a předfinancování podpory poživatelů důchodu. Spolupodíl města Trhové Sviny je v celkové maximální výši 698 000 Kč na podporu poživatelů důchodů. Město Trhové Sviny předfinancuje spolupodíl Jihočeského kraje ve výši 698 000 Kč a zároveň předfinancuje podporu pro rodiny s dětmi ve výši 244 000 Kč. (pro 5)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace v Dělnické ulici (oprava objízdné trasy - 50 % z celkových nákladů) a opravu chodníku v Mírové ulici, s firmou Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, nabídková cena 2.310.858,94 Kč bez DPH (2.796.139,32 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele nákladního elektroauta do 3,5 t pro potřeby údržby města.
 • rozhodla zrušit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně MŠ Čtyřlístek Trhové Sviny z důvodu podání pouze jedné nabídky a ukládá vypsat nové výběrové řízení. (pro 5)
 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování PD na prodloužení teplovodu k MŠ Čtyřlístek a k DPS s firmou ENERGOSPOL s.r.o., Na Sadech 2036/18, 370 01 České Budějovice nabídková cena 1.049.000 Kč bez DPH (1.269.290 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla na základě žádosti p. xxx zdůvodněné zdravotními důvody o odpuštění nájmu za III. a IV. čtvrtletí roku 2022 o 50 %. (pro 5)
 • postupuje k projednání ZM rozhodnutí o zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 1694/1, 1694/2 a 1694/3 v k. ú. Mohuřice.
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. 956/4 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, st. 1382 - kabel NN ", za úplatu 3.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 379 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 3807/1 - kabel NN ", za úplatu 3.700 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3918/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Příp. STL T. Sviny, Husova 274", za úplatu 2.120 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3934/28 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla, na základě předložených cenových nabídek, uzavřít kupní smlouvu na dodání svítidel a stožárů na stavbu "VO Budovatelská" s firmou JIPOL s.r.o. České Budějovice za cenu 286.845,5 Kč bez DPH, tj. 347.083,06 vč. DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM souhlasit s přijetím daru - pozemku parc. č. 4297 o výměře 387 m2 a nově zaměřených pozemků parc. č. 1895/23 o výměře 473 m2 a parc. č. 1895/24 o výměře 27 m2 v k. ú. Trhové Sviny od REMONST Development, a.s., Rudolfovská tř. 460/93, 37001 České Budějovice. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodeje jednotek vymezených v domě čp. 143 Trhové Sviny. (pro 5)
 • schvaluje založení "Společenství vlastníků v domě Husova č. p. 143, Trhové Sviny" a pověřuje starostku města Mgr. Věru Korčakovou funkcí předsedkyně. (pro 5)
 • byla informována o tom, že do výběrového řízení formou aukce na prodej parcely č. 1 (nově vzniklý pozemek parc. č. 322/100 v k. ú. Trhové Sviny o výměře 525 m2) a na prodej parcely č. 2 (pozemky parc. č. st. 1001, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc. č. 322/361 a nově vzniklý pozemek parc. č. 322/371 v k. ú. Trhové Sviny o celkové výměře 662 m2) nebyla podána žádná nabídka a doporučuje ZM schválit zopakování elektronické aukce prodeje pozemků realitním makléřem Janem Vickem. (pro 5)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí
 • změny v příjmech o celkovou částku 2.436.360,39 Kč
 • změny ve výdajích o celkovou částku 2.436.360,39 Kč. (pro 5)
 • byla informována o jednání a zápisu Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 1. 6. 2022 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • souhlasí s předloženými termíny jednání rady města v druhém pololetí r. 2022: 12. 9. 2022, 26. 9. 2022, 10.10. 2022. (pro 5)
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 12. 9 .2022. (pro 5)
 • rozhodla, na základě žádosti Ing. K. Váchy, prodloužit termín na zpracování PD pro vydání sloučeného povolení stavby (DUSP) včetně inženýrské činnosti na akci "rozšíření kapacity MŠ Trhové Sviny" do 30.09.2022. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 5)

 Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.