608 436 941

Zápis z 15. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 18. srpna 2022 | 36x

které se konalo 15. 8. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. D. Štojdl

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • byla informována o nutnosti řešení rekonstrukce nemovitosti Nové město 228, která je v majetku města a je sídlem Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny. Rada města ukládá OSÚMM připravit návrh řešení a zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2023. (pro 6)
 • souhlasí se stavebním záměrem ZTV U Staré cesty - dopravní řešení, s dopravním napojením na účelovou komunikaci U16 - Stará cesta a s kácením 1 x dub letní a 1 x bříza bělokorá dle přiložené projektové dokumentace za podmínek: Město Trhové Sviny požaduje kompenzaci za pokácení stromů provedením náhradní výsadby s 3letou povýsadbovou péčí a provedením obvodové redukce 11 stávajících stromů, u nichž stavba koliduje s kořenovou zónou. (pro 5, zdržel se 1)
 • rozhodla uzavřít Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů v obci Ločenice, IČ: 00245208, Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla přidělit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 01.09.2022 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 5, zdržel se 1)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 464/27 - úprava NN", za úplatu 10.100 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3858/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Svatá Trojice, K 1710/10 - úprava NN", za úplatu 2.300 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1710/14 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce bytu v DPS Trhové Sviny, Nábřeží Sv. Čecha 1055, ze dne 23. 3. 2022 s paní xxx k 31. 8. 2022. (pro 6)
 • rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky bytu v DPS Trhové Sviny, Nábřeží Sv. Čecha 1055, který je součástí pozemku parc. č. st. 2095 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována o zpětvzetí žádosti o koupi pozemku parc. č. 3426/10 v k. ú. Trhové Sviny společností Jednota s.d. České Budějovice.
 • byla informována o tom, že do vypsaného výběrového řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení v horní části náměstí po dobu trvání festivalu Valdauf 2022 nebyla podána žádná nabídka.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Změna č. 4 územního plánu Trhové Sviny, která bude řešit nové vymezení části plochy dopravní infrastruktury – dopravní přivaděč na koridor nadmístního významu „D42/8“ v severní části trasy v k.ú. Otěvěk a dále úpravu vymezené části koridoru nadmístního významu „D42/8“ a nové převymezení koridoru nadmístního významu „D42/8“ v jižní části trasy v k.ú. Trhové Sviny, s panem Ing. arch. Arnoštem Jankem, Mýto 1, Hořice na Šumavě, 381 01 Český Krumlov, IČO: 03906396, nabídková cena 68.000 Kč bez DPH (82.280 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • byla informována výsledcích výběrového řízení a ukládá OSÚMM vypsat výběrové řízení opakovaně. (pro 6)
 • byla informována o aktualizaci Strategického rámce MAP Mateřské školy Trhové Sviny, který byl doplněn o projekt "Zajištění dostatečné kapacity Mateřské školy Trhové Sviny".
 • byla informována o výsledcích jednání pracovní skupiny Integrovaných teritoriálních investic (díle jen ITI) aglomerace České Budějovice, které se konalo dne 05.08.2022 a na kterém byl schválen seznam projektů na realizaci odborných učeben základních škol a na zajištění dostatečné kapacity mateřských škol v rámci Programové strategie ITI.
 • rozhodla podat žádost o dotaci z Národního programu životního prostředí - výzva č. 3/2022, na pořízení pracovního stroje samojízdného na elektrický pohon pro potřeby údržby města s termínem pořízení 2023, předpokládaná cena 1.700.000 Kč, možnost získání dotace 700.000 až 840.000 Kč. (pro 6)
 • byla informována o dotacích, které město obdrželo v letech 2019 až 2022.
 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru Města Trhové Sviny ze dne 1. 7. 2022 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • byla informována o jednání a zápisu Komise výstavby a rozvoje města Trhové Sviny ze dne 6. 6. 2022.
 • doporučuje zastupitelstvu města schválit podněty schválené Komisí výstavby
 • a rozvoje usnesením č. 01/2022. (pro 6)
 • schvaluje odpis deseti nedobytných pohledávek v celkové částce 38.817 Kč dle předloženého seznamu. (pro 6)
 • ukládá MěÚ Trhové Sviny připravit plán úspor elektrické energie a tepla. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Todně v rámci výzvy JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.