608 436 941

Zápis z 14. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 10. srpna 2022 | 12x

které se konalo 25. 7. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: P. Stodolovský

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • rozhodla vypůjčit byt č. 02 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2022.
 • rozhodla vypsat nové výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení v horní části náměstí po dobu trvání festivalu Valdauf 2022 za minimální nabídkovou cenu 2000 Kč na dobu určitou od 19. 8. 2022 do 21. 8. 2022. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny Skolní 713 - kabel NN", za úplatu 70.280 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 314/1, 314/3, 320/2, 320/4, 70/1, 71/1, 71/2, 71/3 a 77/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na budování odborných učeben (cvičný byt a jazyková učebna) v rámci vyhlášené výzvy č. 6 k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.1 – Aktivita ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN, předpokládané náklady 8.050.000 Kč, s možností získat dotaci ve výši 70 až 95 % uznatelných nákladů. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci v rámci výzvy č. 7 k předkládání záměrů na integrované projekty do Programového rámce řídicího orgánu IROP ve Specifickém cíli 4.1 Aktivita MATEŘSKÉ ŠKOLY – ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT na rozšíření kapacity MŠ Trhové Sviny a rekonstrukci školní kuchyně MŠ. Předpokládané náklady 70.714.840 Kč, možnost získat dotaci ve výši 70 až 95 % uznatelných nákladů. (pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rozšíření teplovodní sítě a rekonstrukce kuchyně MŠ za účelem možnosti připojení budovy MŠ Čtyřlístek a DPS v Trhových Svinech.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na výstavbu školní zahrady v areálu ZŠ Trhové Sviny s firmou Martin Adam, Josefy Kolářové 993/12, 370 11 České Budějovice, nabídková cena 577.524,14 Kč (uchazeč není plátce DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele, který bude provádět lokální výspravu výtluků a nerovností ve správním území Trhových Svinů.
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., dopravní a inženýrské stavby, které popisují změny v průběhu realizace akce „Kanalizace a vodovod Svatá Trojice“. Dodatek č. 3 řeší změny v trase vodovodu, kanalizace vodovodních a kanalizačních přípojek a změny ATS. Dle uzavřené SoD a Dodatku č. 2 činí celkové náklady díla částku 19.192.639,68 Kč bez DPH. Na základě přiložených změnových listů činí navýšení o částku 515.086,34 Kč bez DPH, nová cena díla činí 19.707.726,02 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na "Obnovu veřejných prostranství v městě Trhové Sviny a osadách", které je realizováno v rámci 7. výzvy Místní akční skupiny Sdružení Růže z Programu rozvoje venkova - fische 9, s firmou Stavitelství Beneš, s.r.o., Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 28129 423. Nabídková cena 1.053.889,42 Kč bez DPH (1.275.206,20 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na "Obnovu kulturních a spolkových zařízení", které je realizováno v rámci 7. výzvy Místní akční skupiny Sdružení Růže z Programu rozvoje venkova - fische 9, s firmou Stavitelství Beneš, s.r.o., Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 28129 423. Nabídková cena 760.721,72 Kč bez DPH (920.473,28 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na "Obnovu kulturních a spolkových zařízení - dodávka zařízení", které je realizováno v rámci 7. výzvy Místní akční skupiny Sdružení Růže z Programu rozvoje venkova - fische 9, s firmou Stavitelství Beneš, s.r.o., Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 28129 423. Nabídková cena 305.665 Kč bez DPH (369.855 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci z Národního programu životního prostředí - výzva č. 3/2022 na malý užitkový elektromobil, kategorie L7E pro potřeby odboru správy a údržby městského majetku. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na výstavbu požární zbrojnice pro JSDH Trhové Sviny v rámci výzvy JSDH_V3_2023 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. (pro 6)
 • schvaluje přípravu Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny na období 2023 - 2025. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2022/2023 Základní škole Trhové Sviny, Školní 713, 374 01 Trhové Sviny ve výši 94.500 Kč. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2022/2023 Mateřské škole Trhové Sviny, Sídliště 684, 374 01 Trhové Sviny ve výši 90.160 Kč. (pro 6)
 • schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské školy Trhové Sviny na rok 2022 dle návrhu. Změna nemá vliv na výši rozpočtu. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 56 974,79 Kč

 - změny ve výdajích o celkovou částku 56 974,79 Kč. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.