608 436 941

Zpráva o hospodaření Tepelného hospodářství Města T. Sviny za rok 2021

Autor: | Zveřejněno: pondělí 18. července 2022 | 14x

Dopady loňského požáru.

Celkové výsledky hospodaření za rok 2021

Dne 26. 4. 2022 se uskutečnila Valná hromada Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s.r.o., kterou tvoří rada města.

Na svém jednání schvalovala účetní závěrku, zabývala se výsledky hospodaření za rok 2021.

Výsledky hospodaření prezentovala Ing. Eva Binderová, zástupce účetní firmy BEST spol. s.r.o. a Dana Kodrasová, účetní tepelného hospodářství.

Účetní výsledek hospodaření za rok 2021 je vykázán ve výši -2 128 594, 45 Kč. Daňové přiznání bylo podáno k 1. 4. 2022 prostřednictvím datové schránky a daňová povinnost za rok 2021 je 0 Kč díky dosažené ztrátě v daném zdaňovacím období.

Záporného výsledku hospodaření bylo dosaženo mj. díky stále trvajícím negativním dopadům způsobených celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19 a jejími mutacemi, kdy kvůli následným vládním opatřením byla nadále část odběratelů omezena v provozování jejich činností. Dlouhodobě trvající útlum činností našich odběratelů se projevil snížením spotřeby tepla ve srovnání s obdobím před pandemií. V meziročním srovnání se nám ovšem podařilo výnosy z prodeje tepla i díky již mírnějšímu omezení činností odběratelů zvýšit.

Zcela zásadním negativním vlivem, který měl výrazný dopad na chod společnosti a hospodářský výsledek, byla událost ze dne 13. července, kdy z důvodu technologické závady došlo k rozsáhlému požáru, který způsobil značnou škodu na klíčové technologii společnosti. Na základě této skutečnosti bylo nutné doplnit palivovou základnu během topné sezóny a spolu s biomasou využít pro výrobu tepelné energie zemní plyn. K zápornému výsledku hospodaření nemalou měrou přispěla, díky poškození technologie požárem, absence výroby elektrické energie, která výnosy z prodeje této komodity snížila o zhruba 45%. V souvislosti s absencí výroby elektřiny a částečně i díky optimalizaci v rámci provozu se výrazně snížily také náklady společnosti na spotřebu biomasy.

Rozsáhlá oprava vzniklých škod proběhne v roce 2022. Generálním dodavatelem byla na základě výběrového řízení vybrána společnost ENESA a.s. (člen skupiny ČEZ) a smluvní termín pro uvedení zařízení do provozu je stanoven na 31. říjen 2022.

V následující tabulce č. 1 uvádíme podstatné ukazatele výnosů a nákladů v porovnání s rokem 2020.

Tabulka č. 1: Podstatné ukazatele výnosů a nákladů za rok 2021 v porovnáním s rokem 2020.

Pole

Rok (tis. Kč)

2020

2021

Výnosy celkem

22 373

20 632

z toho:

prodej tepla

14 548

15 258

podpora OTE - zelený bonus teplo

2 215

2 118

prodej elektrické energie

1 929

1 017

podpora OTE - zelený bonus elektřina

3 456

1 863

 

Náklady celkem

25 392

22 760

z toho:

spotřeba dřevní hmoty

10 761

7 155

spotřeba elektrické energie

569

345

spotřeba plynu

2

887

spotřeba vody

515

274

opravy a udržování

1 112

774

nájemné kotel

600

600

Cena tepla v roce 2021 byla 660 Kč/GJ včetně DPH.

Aktuální dění ve světě a především na energetických trzích má bohužel přesah i do ekonomického fungování společnosti. Kromě jiného logicky dochází k růstu provozních nákladů, a proto mj. s ohledem na hospodářské výsledky z let minulých došlo na základě kalkulací k rozhodnutí valné hromady o zvýšení ceny tepla. S účinností od 1. 7. 2022 bude platná nová předběžná cena tepla na rok 2022 ve výši 798 Kč bez DPH.

Výkupní cena el. Energie (OTE+obchodník) za 1kWh v roce 2021 byla 3,382 Kč.

V účetním období roku 2018 byla dokončena realizace veřejné zakázky „Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech“. Hlavním cílem projektu bylo snížení emisních limitů tuhých znečišťujících látek (TZL) vypouštěných do ovzduší.

Původní hodnoty TZL:

Kotel K1: 118,29 mg/m3

Kotel K2: 115,06 mg/m3

Zákonný emisní limit TZL: 30,0 mg/m3

Garantovaná hodnota po instalaci elektrofiltru: 20,0 mg/m3

Měření emisí po instalaci elektrofiltru:

Kotel K1: 12,92 mg/m3

Kotel K2: v době měření i aktuálně mimo provoz (v roce 2020 15,24 mg/m3)

Z uvedeného vyplývá, že se emisní limity TZL v roce 2021, stejně jako v předchozích letech, rapidně snížily, jsou hluboko pod zákonným limitem a nedochází ke znečištění ovzduší úletem pevných částic.

V roce 2021 byl zahájen certifikační proces u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s cílem registrace produkované popeloviny v oddělení hnojiv. Z výsledků provedených zkoušek vyplývá, že hnojivo svými rozhodnými vlastnostmi odpovídá podmínkám registrace a je tedy způsobilé k uvedení do oběhu. Úspěšnou registrací došlo jednak k úspoře provozních nákladů spojených s likvidací popela ale především je toto minerální hnojivo použitelné pro hnojení všech druhů polních plodin a travních porostů. Hnojivo je možné použít na úpravu půdní reakce a ke zlepšení fyzikálně chemických vlastností půdy.

Závazky k úvěrovým institucím

Společnost aktuálně k 31. 12. 2021 splácí jeden úvěr. Úvěrová smlouva č. 99017756219 na 1.082.500 Kč má účel spolufinancování investiční akce „Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech“ a představuje náš vlastní podíl na projektu. Tento úvěr je na 5 let (do roku 2022) a je postupně splácen dle splátkového kalendáře úvěrové smlouvy - výše měsíční splátky je 17.460 Kč, zůstatek k 31. 12. 2021 činí 92.312 Kč. Podrobnější rozpis je uveden v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Závazky k úvěrovým institucím v tis. Kč.

Úvěr

Počáteční stav k 1. 1. 2021

Splaceno během roku

Konečný stav 31. 12. 2021

Úvěr investiční akce snížení emisí

 302

 210

 92

Celkem

 302

 210

 92

Dlouhodobý majetek

V roce 2021 došlo k pořízení nového kompresoru ve výši 266 095 Kč. Rozpis dlouhodobého majetku je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3: Dlouhodobý majetek v tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek

Počáteční stav k 1. 1. 2021

Přírůstek

Úbytek

Konečný stav k 31. 12. 2021

Stavby

24 905

0

0

24 905

Hmotné movité věci

30 918

266

0

31 184

Pozemky

874

0

0

874

Celkem

56 697

266

0

56 963

Opotřebení dlouhodobého majetku po dobu jeho životnosti (neboli oprávky) zobrazuje tabulka č. 4, kde je uveden celkový stav včetně změn v daném roce. Zvýšení oprávek ve výši 1 991 tis. Kč představuje roční výši zaúčtovaných účetních odpisů dlouhodobého majetku.

Tabulka č. 4: Oprávky dlouhodobého majetku v tis. Kč.

Oprávky dlouhodobého majetku

Počáteční stav k 1. 1. 2021

Zvýšení

Snížení

Konečný stav k 31. 12. 2021

Stavby

21 345

 739

 0

22 084

Hmotné movité věci

26 770

 1 252

 0

28 022

Celkem

48 115

 1 991

 0

50 106

Tyto podklady jsou zpracovány pro jednání valné hromady, která bude schvalovat ve své působnosti:

  1. Účetní závěrku za rok 2021.
  2. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021.

Výsledek hospodaření - ztráta ve výši - 2 128 594,45 Kč bude převedena na účet 429 − neuhrazená ztráta minulých let.