608 436 941

Zápis z 13. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 4. července 2022 | 10x

které se konalo 27. 6. 2022 po skončení jednání ZM

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 31.07.2023. (pro 7)
 • souhlasí s uzavřením Smluv o dodávce tepelné energie č. 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074 a 0075 s Tepelným hospodářstvím města Trhové Sviny, spol. s r. o. Cena tepelné energie je 798 Kč/GJ bez DPH. (pro 7)
 • schvaluje Ceník prací a dopravy platný od 1. 7. 2022. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na dodavatele stavby "Bezbariérový vstup do sportovní haly, Trhové Sviny" s firmou Martin Adam, Josefy Kolářové 993/12, 370 01 České Budějovice, IČO: 87617447, nabídková cena 464.945 Kč bez DPH (není plátce DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Rozšíření kapacity MŠ, Trhové Sviny" s firmou Ing. Karel Vácha, Hrabákova 1979, 148 00 Praha 4 Chodov, IČO: 45932824, nabídková cena 1.139.140 Kč (dodavatel není plátce DPH)). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje podání žádostí o dotaci ve výši 100 % uznatelných nákladů na výsadbu listnatých stromů v souladu s dotační výzvou 4/2021 Národního programu životního prostředí, jejíž cílem je zlepšení životního prostředí ve městech a obcích, a v souladu
 • s předloženým návrhem výsadby. Žadatelem bude Městské kulturní středisko Trhové Sviny. (pro 6, zdržel se 1)
 • schvaluje Dohodu o provedení výsadby stromů v souladu se žádostí o dotaci v rámci výzvy 4/2021 Národního programu životního prostředí, která bude uzavřena mezi firmou Natura verde s.r.o., se sídlem Na Okraji 229/56, Praha 6 a Městským kulturním střediskem Trhové Sviny. Rada města pověřuje pana ředitele podpisem této dohody. (pro 6, zdržel se 1)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 2 308 000,00 Kč 

 - změny ve výdajích o celkovou částku 2 308 000,00 Kč. (pro 7)

 • byla informována o výsledcích zápisu do MŠ Trhové Sviny.
 • souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2022/2023 v Mateřské škole Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro tajemníka Městského úřadu Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Městského kulturního střediska Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro správkyni Zdravotního zařízení polikliniky Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměny zaměstnancům Městského úřadu Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje výši vstupného na Hudební festival Karel Valdauf 2022: sobota 100 Kč, neděle 100 Kč, sobota a neděle 150 Kč, pátek 350 Kč. Páteční vstupenka platí i na celý festival Karla Valdaufa. Sobotní dopolední program zdarma, důchodci nad 75 let a děti do 12 let zdarma celý program. (pro 7)
 • souhlasí s ukončením výpůjčky bytu v DPS Trhové Sviny, Nábřeží Sv. Čecha 1055, která byla uzavřena dne 22. 3. 2022 s paní xxx. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky bytu v DPS Trhové Sviny, Nábřeží Sv. Čecha 1055, který je součástí pozemku parc. č. st. 2095 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.