608 436 941

Usnesení – výsledky projednání ze III. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: | Zveřejněno: 4. července 2022 | 12x

které se konalo 27. června 2022 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Mgr. F. Slípka, J. Polášek, pozdější příchod p. Mgr. H. Bečkové a Mgr. M. Majera

Hosté: Ing. Z. Mayer z firmy Geopozem CB s.r.o., Bc. O. Kolář z Tepelného hospodářství města

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 2. 5. 2022. (pro 19)
 • souhlasí s předloženým Plánem společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rankov u Trhových Svinů, kterou předložila firma Geopozem CB s.r.o. (pro 17, zdržel se 3)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit adresně záměr prodeje

1) jednotek vymezených dle občanského zákoníku 143/1-143/20, způsob využití: byt, tj.:

 • jednotky č. 143/1, manželům xxx
 • jednotky č. 143/2, xxx
 • jednotky č. 143/3, xxx
 • jednotky č. 143/4, xxx
 • jednotky č. 143/5, xxx
 • jednotky č. 143/6, xxx
 • jednotky č. 143/7, xxx
 • jednotky č. 143/8, xxx
 • jednotky č. 143/9, xxx
 • jednotky č. 143/10, xxx
 • jednotky č. 143/11, xxx
 • jednotky č. 143/12, xxx
 • jednotky č. 143/13, xxx
 • jednotky č. 143/14, xxx
 • jednotky č. 143/15, xxx
 • jednotky č. 143/16, xxx
 • jednotky č. 143/17, xxx
 • jednotky č. 143/18, xxx
 • jednotky č. 143/19, xxx
 • jednotky č. 143/20, xxx

a

2) jednotek vymezených dle občanského zákoníku 143/21-143/23, 143/26-143/30, způsob využití: garáží, tj.

 • jednotky č. 143/21, manželům xxx
 • jednotky č. 143/22 xxx
 • jednotky č. 143/23 xxx
 • jednotky č. 143/26 xxx
 • jednotky č. 143/27 xxx
 • jednotky č. 143/28, xxx
 • jednotky č. 143/29, xxx
 • jednotky č. 143/30, xxx

které jsou vymezeny v budově č. p. 143, která je součástí pozemku p. č. st. 161, zapsané na listu vlastnictví č. 3724 pro obec a katastrální území Trhové Sviny vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.

Zastupitelstvo města Trhové Sviny souhlasí s prodejem jednotlivým nájemcům tak, jak k dnešnímu datu jednotlivé byty používají. Kupní cena bytů a garáží byla stanovena na základě předchozí smluvní dokumentace, a to sice na základě smlouvy o půjčce a smlouvy budoucí dále s ohledem na specifika tohoto konkrétního prodeje, jako je obsazenost bytů stávajícími nájemci – občany města, nutnost budoucí rekonstrukce nemovitosti, technický stav domu, bytů a technických zařízení v domě, mechanismu výstavby domu, kdy byl tento dům postaven mimo jiné na základě příspěvků jednotlivých nájemců z jejich vlastních zdrojů, předchozího příslibu odprodeje, atd. Kupní cena byla vypočtena jako rozdíl pořizovací ceny nemovitých věcí a zaplaceného nájemného a zůstatku na nájemném ke dni 30.09.2022, tzn. že zastupitelstvo města Trhové Sviny souhlasilo se započtením pohledávky nájemců za městem vyplývající ze smlouvy o půjče představující zůstatek předplaceného nájmu k 30.09.2022. (pro 20)

 • souhlasí s vrácením zůstatku předplaceného nájmu k 31.12. 2021 xxx ve výši 145.821 Kč a xxx ve výši 51.816 Kč. (pro 20)
 • bylo informováno o hospodaření Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. za rok 2021.
 • rozhodlo  pořídit Změnu č. 4 územního plánu Trhové Sviny a schvaluje její obsah, s tím že, změna bude pořizována zkráceným postupem v souladu s § 55a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dále Zastupitelstvo města Trhové Sviny jmenuje paní Mgr. Věru Korčakovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Změny č. 4 územního plánu Trhové Sviny. (pro 20, zdržel se 1)
 • rozhodlo zařadit do Změny č. 5 územního plánu Trhové Sviny tyto žadatele: xxx (pro 20, zdržel se 1)
 • rozhodlo, že částečnou úhradu nákladů na zpracování této změny ponesou výše uvedení navrhovatelé v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). (pro 21)
 • rozhodlo pořídit Změnu č. 5 územního plánu Trhové Sviny a dále Zastupitelstvo města Trhové Sviny jmenuje paní Mgr. Věru Korčakovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Změny č. 5 územního plánu Trhové Sviny. (pro 20, zdržel se 1)
 • schvaluje Dodatek programu Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny na období 2021 – 2025. (pro 16, zdržel se 5)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2022:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1 660 322,22 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 1 660 322,22 Kč

změny ve financování v příjmech o celkovou částku ………. 30 000 000,00 Kč

změny ve financování ve výdajích o celkovou částku ……… 30 000 000,00 Kč (pro 21)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2022:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1 421 460,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 1 421 460,00 Kč (pro 20, zdržel se 1)

 • zrušuje usnesení ZM č. 34/2022 ze dne 2. května 2022. (pro 21)
 • schvaluje Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny, kterým se organizaci předává k hospodaření technické zhodnocení - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny a současně se vrací školní zahrada zpět do evidence města. (pro 21)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Trhové Sviny z.s. ve výši 100.000 Kč na podporu při pořádání oslav 100 let založení fotbalového oddílu. (pro 18, zdržel se 3)
 • schvaluje příspěvek na činnost rodinného centra Trhováček v rámci projektu Obec přátelská rodině 2022 ve výši 90.717 Kč na zajištění aktivity „Do Trhováčku za zážitky i vzděláním“. Dotaci na tuto aktivitu poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výši 100 %. (pro 21)
 • rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 1603 o výměře 30 m2 v k. ú. Trhové Sviny panu xxx, za cenu 21.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. (pro 21)
 • prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 1494/11 o výměře 57 m2 v k. ú. Trhové Sviny xxx, za cenu 26.500 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřené pozemky parc. č. 1551/30 o výměře 290 m2 a 1551/31 o výměře 111 m2 v k. ú. Trhové Sviny manželům xxx a xxx, za cenu 192.480 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. st. 2725/2 o výměře 2 m2 v k. ú. Trhové Sviny, xxx, za cenu 900 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21)
 • rozhodlo vypsat výběrové řízení na prodej parcely č. 1 (nově vzniklý pozemek parc. č. 322/100 v k. ú. Trhové Sviny o výměře 525 m2) formou aukce s minimální nabídkovou cenou 1.680.000 Kč. (pro 18, proti 3)
 • rozhodlo vypsat výběrové řízení na prodej parcely č. 2 (pozemky parc. č. st. 1001, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc. č. 322/361 a nově vzniklý pozemek parc. č. 322/371 v k. ú. Trhové Sviny o celkové výměře 662 m2) formou aukce s minimální nabídkovou cenou 2.150.000 Kč. (pro 18, proti 3)
 • souhlasí s bezúplatným převodem nově zaměřených pozemků parc. č. 78/11 o výměře 39 m2  a 78/12 o výměře 261 m2 v k. ú. Trhové Sviny, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 21)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 965/4 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 21)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. st. 2089, parc. č. 260/6 a parc. č. 260/15 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat znalecký posudek. (pro 21)
 • bod nebyl projednán
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 620 a nově zaměřeného pozemku parc. č. 2133/2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů a ukládá žadatelce dodat znalecký posudek. (pro 21)
 • nesouhlasí se směnou pozemků a rozhodlo nesměnit pozemek parc. č. 1103/3 v k. ú. Otěvěk. (pro 19, zdržel se 2)
 • schválilo vzájemné darování nově vzniklých pozemků oddělených na základě geometrického plánu č. 3561-140/2021 - dílu „e“ o výměře 1 m2, odděleného z parc. č. 3845/24, dílu „m“ o výměře 3 m2, odděleného z parc. č. 3898/35, dílu „s“ o výměře 0,39 m2, odděleného z parc. č. 3845/23, dílu „u“ o výměře 2 m2, odděleného z parc. č. 3845/26, dílu „w“ o výměře 0,37 m2, odděleného z parc. č. 3898/32, dílu „z“ o výměře 9 m2, odděleného z parc. č. 3898/33, dílu „ad“ o výměře 17 m2, odděleného z parc. č. 3898/34, dílu „af“ o výměře 83 m2, odděleného z parc. č. 3845/1 a dílu „ah“ o výměře 8 m2, odděleného z parc. č. 3898/37 v k. ú. Trhové Sviny v majetku města Trhové Sviny za nově vzniklé pozemky oddělené na základě geometrického plánu č. 3561-140/2021 - dílu „a“ o výměře 1 m2, odděleného z parc. č. 3845/3, dílu „c“ o výměře 15 m2, odděleného z parc. č. 3851/1, dílu „l“ o výměře 1 m2, odděleného z parc. č. 3845/50, dílu „p“ o výměře 3 m2, odděleného z parc. č. 3845/51, dílu „g“ o výměře 29 m2, dílu „h“ o výměře 72 m2, dílu „j“ o výměře 5 m2, dílu „i“ o výměře 8 m2, oddělených z parc. č. 3898/1 a pozemek parc. č. 3845/49 o výměře 4 m2 v k. ú. Trhové Sviny v majetku Jihočeského kraje. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě strany solidárně. (pro 21)
 • bylo informováno o přijetí daru na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem „ZTV Na Vyhlídce Trhové Sviny“ a "ZTV Trhové Sviny/Otěvěk", s manžely xxx a xxx a manžely xxx a xxx.
 • souhlasí s přijetím daru - nově zaměřených pozemků parc. č. 782/1 o výměře 84 m2, 782/12 o výměře 8 m2, 834/1 o výměře 193 m2, 783/8 o výměře 223 m2 a dílu a o výměře 1.715 m2 v k. ú. Otěvěk od manželů xxx a xxx, a manželů xxx a xxx. (pro 21)
 • rozhodlo zrušit usnesení ZM č. 23/2022 ze dne 21.02.2022. (pro 21)
 • rozhodlo uzavřít aktualizovanou Smlouvu o společnosti na akci s názvem „Oprava objízdné trasy – Dělnická ulice Trhové Sviny“ s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 21)
 • vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška nabývá účinnosti zveřejněním ve Sbírce právních předpisů. (pro 21)
 • schvaluje Smlouvu č. 03822011 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Trhové Sviny – vystrojení a připojení vrtu Nežetice“ ve výši 1.844.450 Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 21)
 • schvaluje Smlouvu č. 03832011 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Trhové Sviny – vystrojení a připojení vrtu Hrádek“ ve výši 2.074.000 Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 21)
 • schvaluje Smlouvu č. 03842011 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Trhové Sviny – vystrojení a připojení vrtu Březí“ ve výši 2.504.459 Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 21)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.