608 436 941

Město Trhové Sviny vypisuje výběrové řízení

Autor: Bližší informace podá: p. Šárka Floderová 386 301 488 | Zveřejněno: úterý 21. června 2022 | 55x

na pracovníka kulturního a informačního centra

Město Trhové Sviny vypisuje výběrové řízení 

na pracovníka kulturního a informačního centra

Platová třída: 9

Pracovní poměr na plný úvazek

Předpoklady:

 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka (Nj, Aj), druhý jazyk alespoň na úrovni základní komunikace
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • práce na PC – vyhledávání informací, elektronická komunikace, popř. vlastní výtvarné návrhy – např. informačních plakátků apod.
 • velmi dobrá schopnost komunikace s lidmi
 • velmi dobrá znalost regionu
 • schopnost organizovat kulturní akce – zkušenosti v této oblasti vítány
 • práce o víkendech
 • zvýšené pracovní nasazení v letních měsících
 • nástup možný od 8. 8. 2022

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu včetně telefonního kontaktu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (lze předložit až před podpisem pracovní smlouvy)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • prezentaci vlastní představy o činnosti KIC – povinná příloha

Lhůta pro podání přihlášky:

 • do 31. 7. 2022 osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení KIC“

na adresu Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny