608 436 941

Zápis z 12. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pondělí 13. června 2022 | 19x

které se konalo 13. 6. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. D. Štojdl

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny č. 4 územního plánu Trhové Sviny pořizované zkráceným postupem z vlastního podnětu města a dále postupuje k projednání jmenování určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci pořizování Změny č. 4 územního plánu Trhové Sviny.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny č. 5 územního plánu Trhové Sviny a dále postupuje k projednání jmenování určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci pořizování Změny č. 5 územního plánu Trhové Sviny.
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 31.7.2023. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30.6.2023. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit vzájemné darování nově vzniklých pozemků oddělených na základě geometrického plánu č. 3561-140/2021 ze dne 22. 2 .2022 - dílu „e“, dílu „m“, dílu „s“, dílu „u“, dílu „w“, dílu „z“, dílu „ad“, dílu „af“ a dílu „ah“ v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována a postupuje ZM informaci o přijetí daru na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem „ZTV Na Vyhlídce Trhové Sviny“ a "ZTV Trhové Sviny/Otěvěk", s manžely xxx a xxx a manžely xxx a xxx.
 • souhlasí a doporučuje ZM souhlasit s přijetím daru - nově zaměřených pozemků parc. č. 782/1 o výměře 84 m2, 782/12 o výměře 8 m2, 834/1 o výměře 193 m2, 783/8 o výměře 223 m2 a dílu a o výměře 1.715 m2 v k. ú. Otěvěk od manželů xxx a xxx a manželů xxx a xxx. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 620 a nově zaměřeného pozemku parc. č. 2133/2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů. (pro 6)
 • rozhodla pronajmout část pozemků parc. č. 3845/1 a 3845/26 v k. ú. Trhové Sviny za účelem zajištění hlavního občerstvení po dobu trvání festivalu Karel Valdauf 2022 panu J.Jabalimu IČ: 74855832 za cenu 12.000 Kč na dobu určitou od 19.08.2022 do 21.08.2022. (pro 6)
 • rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej nápojů po dobu trvání festivalu Valdauf 2022 panu M. Vrábkovi, za cenu 4.000 Kč na dobu určitou od 19.08.2022 do 21.08.2022. (pro 6)
 • rozhodla vypsat nové výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení v horní části náměstí po dobu trvání festivalu Valdauf 2022 za minimální nabídkovou cenu 5.000 Kč na dobu určitou od 19.08.2022 do 21.08.2022. (pro 6)
 • byla informována a postupuje ZM k odsouhlasení předložený Plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rankov u Trhových Svinů, kterou předložila firma Geopozem CB s.r.o.
 • byla informována a doporučuje ZM vypsat výběrové řízení na prodej parcely č. 1 (nově vzniklý pozemek parc. č. 322/100 v k. ú. Trhové Sviny o výměře 525 m2) formou aukce s minimální nabídkovou cenou 1.680.000 Kč. (pro 6)
 • byla informována a doporučuje ZM vypsat výběrové řízení na prodej parcely č. 2 (pozemky parc. č. st. 1001, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc. č. 322/361 a nově vzniklý pozemek parc. č. 322/371 v k. ú. Trhové Sviny o celkové výměře 662 m2) formou aukce s minimální nabídkovou cenou 2.150.000 Kč. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. st. 2725/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována o aktualizované Smlouvě o společnosti s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice pro akci s názvem „Oprava objízdné trasy – Dělnická ulice Trhové Sviny“ a doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM č. 23/2022 a schválit aktualizovanou Smlouvu o společnosti. (pro 6)
 • nesouhlasí a nedoporučuje ZM zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 1103/3 v k. ú. Otěvěk. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o provozování zábavných podniků v období trhovosvinenské poutě 2022 s panem T. Holým, nabídková cena 40.500 Kč za pronájem prostranství. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o připravovaných výběrových řízení:

 - na zpracovatele projektové dokumentace - "Rozšíření kapacity MŠ Čtyřlístek"

 - na dodavatele bezbariérového vstupu do sportovní haly

- na zpracovatele Změny č. 4 územního plánu Trhové Sviny.

 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Třebíčko - kabel VO" s firmou MAŠEK ELEKTRO s.r.o., Krusičany 74, 257 41 Týnec nad Sázavou, nabídková cena 156.000 Kč bez DPH (188.760 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci z Národního programu životního prostředí - výzva č. 3/2022 na užitkový elektromobil do 3,5 t (N1) pro potřeby údržby města. (pro 6)
 • schvaluje nabídku OSAMTRADE s.r.o. ve výši 408.270 Kč bez DPH (494.007 Kč včetně DPH) za účelem odstranění havarijního stavu osvětlení v učebnách a kabinetech v budově Gymnázia Trhové Sviny. (pro 6)
 • doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek na činnost rodinného centra Trhováček v rámci projektu Obec přátelská rodině 2022 ve výši 90.717 Kč na zajištění aktivity „Do Trhováčku za zážitky i vzděláním“. Dotaci na tuto aktivitu poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výši 100 %. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež organizaci Domeček-středisko Husitské diakonie, Branka 588, 374 01 Trhové Sviny ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválení Dodatku č. 11 ke Zřizovací listině PO ZŠ Trhové Sviny, kterým se organizaci předává k hospodaření technické zhodnocení - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny a současně se vrací školní zahrada zpět do evidence města. (pro 6)
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 27. 6. 2022. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx
 • byla informována o hospodaření Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. v roce 2021.
 • schvaluje cenovou nabídku ve výši 49.000 Kč bez DPH (59.290 Kč včetně DPH) za zpracování studie "Revitalizace gastronomického provozu MŠ Trhové Sviny", kterou předložila firma SJ PROJEKT s.r.o., Malé Podolí 137, 378 62 Kunžak. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.