608 436 941

Zápis z 11. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 1. června 2022 | 15x

které se konalo 30. 5. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Mgr. M. Majer, Ing. D. Štojdl

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě na akci "Oprava fasády domu čp. 32, Trhové Sviny" uzavřenou s firmou Prokeš, Svatojánská 191, 373 24 Římov, kterým se upravuje rozsah stavebních prací z celkové ceny 985.233 Kč bez DPH (1.192.132 Kč včetně DPH) na cenu 695.958 Kč bez DPH (842.109 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 5)
 • schvaluje cenovou nabídku ve výši 180.000 Kč bez DPH (217.800 Kč včetně DPH), kterou předložil Ateliér HERITAS, Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice na zpracování předprojektové přípravy na areál bývalé fary v Trhových Svinech. Projekční práce budou spolufinancovány z dotačního programu Jihočeského kraje částkou 80.000 Kč. (pro 5)
 • schvaluje přijetí dotace ve výši 850.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje na zajištění Lékařské pohotovostní služby na poliklinice v Trhových Svinech v roce 2022 z celkových nákladů 2.402.633 Kč a pověřuje správce Zdravotního zařízení podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. (pro 5)
 • schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu cestovního ruchu na realizaci dětského hřiště na Buškově hamru s celkovými uznatelnými náklady 71.901 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. (pro 5)
 • schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu kultury na Hudební festival Karel Valdauf 2022 s minimálními celkovými uznatelnými náklady 81.250 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. (pro 5)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Lesního hospodářského plánu 2024 - 2033 pro společnost Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 895, 374 01 Trhové Sviny, IČ 251 95 816 s firmou Lesprojekt Jižní Čechy, s.r.o., Topolová 972/4, 373 72 Lišov, IČO 07603924, která předložila nejvýhodnější nabídku 400 Kč bez DPH (484 Kč včetně DPH)/ha a pověřuje jednatele společnosti podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na dodávku učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence s firmou AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 63, 102 10 Praha 10, IČO 48108375, nabídková cena 538.051 Kč bez DPH (651.042 Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele ZŠ podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje vyřazení nefunkční rehabilitační vany z evidence majetku Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny. (pro 5)
 • byla informována o aktuálně vyhlášených dotacích.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta, K 2504/9 - kabel NN", za úplatu 20.200 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3911 a 3912/6 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. st. 1603 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 1494/11 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej nově zaměřených pozemků parc. č. 1551/30 a 1551/31 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • byla informována o výsledku jednání s manž. xxx o prodeji části pozemku parc. č. 269/3 v k. ú. Trhové Sviny. Rada města ukládá OSÚMM jednat o návrhu směny pozemků. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit bezúplatný převod nově zaměřených pozemků parc. č. 78/11 a 78/12 v k.ú. Trhové Sviny, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 965/4 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. st. 2089, parc. č. 260/6 a parc. č. 260/15 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 3426/10 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena s firmou Stavitelství Matourek, s.r.o. na opravu vodovodu a kanalizace ve Svatotrojiční ulici, Trhové Sviny v souvislosti s připojením místní části Svatá Trojice. Dodatkem č. 1 se navyšuje rozsah prací a zároveň cena za dílo z 651.152,76 Kč bez DPH na částku 752.333,06 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 5)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 1 421 460,00 Kč 

 - změny ve výdajích o celkovou částku 1 421 460,00 Kč. (pro 5)

 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek programu Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny na období 2021 - 2025. (pro 5)
 • souhlasí s Nařízením města Trhové Sviny o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Trhové Sviny a pověřuje starostku a místostarostu jeho podpisem. (pro 5)
 • schvaluje Nařízení města Trhové Sviny - Tržní řád a pověřuje starostku a místostarostu jeho podpisem. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.