608 436 941

Zápis z 10. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. května 2022 | 14x

které se konalo 16. 5. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Mgr. M. Majer

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Hrádek, K 1552/1 - kabel NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1552/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Březí, K 1895/1 - kabel NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1895/1 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 6)
 • rozhodla vypůjčit byt č. 45 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou od 30. 4. 2022. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 12. 2022. (pro 6)
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení v horní části náměstí po dobu trvání festivalu Valdauf 2022 za minimální nabídkovou cenu 5.000 Kč na dobu určitou od 19. 8. 2022 do 21. 8. 2022. (pro 6)
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej vína v prostřední části náměstí po dobu trvání festivalu Valdauf 2022 za minimální nabídkovou cenu 3.000 Kč na dobu určitou od 19. 8. 2022 do 21. 8. 2022. (pro 6)
 • rozhodla vypůjčit pozemky parc. č. 607/8, 607/11 a část parc. č. 607/12 v k. ú. Trhové Sviny Mysliveckému spolku Trhové Sviny, IČ: 49019295, na dobu neurčitou od 1. 6. 2022. (pro 6)
 • schvaluje aktualizovanou nabídku na kompletní opravu elektroinstalace výtahu v budově "B" na poliklinice v Trhových Svinech, kterou předložila servisující firma Výtahy-Line, s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice ve výši 329.000 Kč bez DPH (398.090 Kč včetně DPH). Jedná se o odstranění havarijního stavu. (pro 6)
 • schvaluje příspěvek ve výši 250.000 Kč pro Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny na opravu elektroinstalace výtahu v budově "B" polikliniky v Trhových Svinech, 150.000 Kč bude hrazeno z dotačního programu Jihočeského kraje v rámci podpory odstraňování bariér v budovách občanské vybavenosti. (pro 6)
 • schvaluje aktualizovanou objednávku na čerpání pohonných hmot od firmy UNIPETROL RPA s.r.o. (odštěpný závod Benzina), se sídlem Litvínovice - Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 27597075, na základě které se zvyšuje sleva pro město na 1,50 Kč/l, a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)
 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, uzavřít příkazní smlouvu na zajištění TDI včetně BOZP na opravu kotle KOHLBACH v centrální kotelně v Trhových Svinech s firmou ENERGOSPOL, s.r.o., Na Sadech 2036/18, 370 01 České Budějovice, nabídková cena 587.000 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy.
 • byla informována a souhlasí s reorganizací zaměstnanců (zdravotních sester) v rámci lékařské pohotovostní služby od 1. 5. 2022. (pro 6)
 • rozhodla zveřejnit výběrové řízení na pronájem částí pozemků 60/3, 70/1, 70/2 a 3845/25 o výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Trhové Sviny za účelem provozování zábavných podniků v období trhovosvinenské poutě v roce 2022, tj. od 9. 8. do 17. 8. 2022, s minimální nabídkovou cenou za pronájem pozemků 40.000 Kč. (pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na zajištění dodavatele školních pomůcek v rámci projektu „ZŠ Trhové Sviny – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence“, předpokládaná cena je 650.000 Kč.
 • schvaluje přijetí dotace ve výši 80.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví na realizaci projektu předprojektová příprava "Fara Trhové Sviny, st. 14/2,st. 14/1, k.ú. Trhové Sviny". Celkové uznatelné výdaje projektu činí 217.805,60 Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. (pro 6)
 • schvaluje přijetí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží na realizaci projektu "Rozšiřujeme nabídku zájmové činnosti v Trhových Svinech". Celkové uznatelné výdaje projektu činí 25.000 Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. (pro 6)
 • schvaluje přijetí dotace ve výši 30.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Propagace muzeí a galerií na realizaci projektu "Pracovní listy k výstavě Řemesla nejen na vodě". Celkové uznatelné výdaje projektu činí 42.894 Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. (pro 6)
 • byla informována o přehledu dotačních titulů, z kterých je možné získávat dotace pro města.
 • souhlasí s žádostí TJ Spartak Trhové Sviny z.s. a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 100.000 Kč. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 1 660 322,22 Kč 

 - změny ve výdajích o celkovou částku 1 660 322,22 Kč

 - změny ve financování v příjmech o celkovou částku 30 000 000,00 Kč

- změny ve financování ve výdajích o celkovou částku 30 000 000,00 Kč.

 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • souhlasí se Smlouvou o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 511-2022-16233ílo a pověřuje starostku jeho podpisem. (pro 6)
 • postupuje k projednání zastupitelstvu města OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • byla informována o návrhu nařízení města Trhové Sviny - Tržní řád.
 • rozhodla, na základě zákona č. 302/2016 Sb., o sdružování politických stran a hnutí, ve znění pozdějších předpisů, že prezentace kandidujících stran a hnutí ve volebním čísle Trhovosvinenských listů v srpnu 2022 bude zpoplatněna částkou 500 Kč. Každé straně/každému hnutí bude poskytnut prostor v rozsahu dvou stran A4. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.