608 436 941

Zápis z 9. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 12. května 2022 | 10x

které se konalo 2. 5. 2022 po skončení jednání zastupitelstva města

Omluven: Ing. D. Štojdl

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • souhlasí s fyzickou likvidací vyřazeného drobného hmotného majetku MěKS Trhové Sviny ve sběrném dvoře Trhové Sviny dle seznamu schváleného kontrolním výborem. (pro 6)
 • souhlasí s uvolněním částky 80.000 Kč z rozpočtu Divadla Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny na uspořádání dvoudenního zájezdu do Jindřichova Hradce. Uvedené finanční prostředky nebudou čerpány z rozpočtu MěKS ani Města Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na opravu kostela v Trhových Svinech pro Římskokatolickou farnost Trhové Sviny, Husova 2, 373 33 Nové Hrady ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 12. 2. 2021 se společností Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., kterým se sjednává pachtovné ve výši 10.000.000 Kč. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, čp. 422 a čp. 711 - NN"", za úplatu 6.400 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1188/1 a 3867/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí s vedením vodovodní a kanalizační přípojky pro připojení pozemku parc. č. 258/11 v k. ú. Trhové Sviny přes pozemek parc. č. 258/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje, na základě poptávkového řízení, cenovou nabídku na klimatizaci pro ekonomický odbor MěÚ Trhové Sviny od firmy TEMTECH s.r.o., Plešivec 359, 381 01 Český Krumlov, nabídková cena 160.197 bez DPH (193.838. Kč včetně DPH). (pro 6)
 • byla informována, že v poptávkovém řízení na zajištění technického dozoru investora včetně BOZP na akci "Oprava kotle KOHLBACH" nebyla podána žádná nabídka.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele akce "Rekonstrukce klubovny SDH Rankov" s firmou CATMAN, s.r.o., Rankov 9, 374 01 Trhové Sviny, nabídková cena 570.849 Kč bez DPH (690.727,29 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o výzvě osadního výboru Něchov ohledně dalšího využití honitby na území této místní části.