608 436 941

Jak se hospodařilo v našich lesích v roce 2021

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pondělí 25. dubna 2022 | 31x

Vloni naše společnost vytěžila 15 580 m3 dříví.

Tak jako každý rok se sešla jarní valná hromada společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, abychom mohli zhodnotit uplynulý rok.

Rok 2021 je již osmým rokem v pořadí, kdy se řídíme novým Lesním hospodářským plánem, který je zpracováván vždy na 10 let a který stanovuje zákonné ukazatele – celkovou výši těžeb, výši výchovných zásahů do porostů a zalesňování holin. Valná hromada konstatovala, že tyto zákonné ukazatele společnost dodržuje a že nedochází k nadměrné těžbě.

Z jednání během loňského roku začalo být zřejmé, že po třech velmi těžkých letech by měly být výsledky za rok 2021 optimističtější. Konečně nebyla taková sucha, což kůrovci ztížilo jeho rozmnožování. Navíc se od poloviny roku výrazně zvýšila poptávka především po stavebním dřevu, kterou jsme využili. Přesto bylo v minulém roce nutné zpracovat ještě obrovské množství kůrovcového dřeva, především z předešlých let.

V roce 2021 naše společnost vytěžila 15 580 m3 dříví. Největší objem z tohoto množství představuje těžba smrku – 12 779 m3. Stále velký objem představuje těžba kalamitní – kůrovcová, naštěstí bylo velmi málo těžby kalamitní – polomové. V porovnání s předchozími roky celého desetiletého hospodářském plánu je to největší množství, přesto jsme na pouhých 70% množství, které by mohlo být vytěženo.

Vývoj těžby v posledních letech nejlépe ilustruje následující graf.

Tab. č. 1

Kalamitní těžba v loňském roce klesla na 54%. V předchozích letech tvořila až 92% z celkové těžby dříví. Pro srovnání uvádím ale i rok 2014, kdy tvořila necelých 20%. Navýšena byla i předmýtní výchovná těžba, na samotnou mýtní obnovní těžbu zbývá tedy 33% z celkového objemu vytěženého dřeva. Za dobrým výsledkem loňského roku stojí tedy především navýšení cen dřeva.

Tab.č.2

(SM – smrk, kvalita B/C - truhlářské a stavební dříví, kvalita CX - stavební dříví horší kvality, kvalita kůrovec - stavební dříví horší kvality, paletařina, vláknina, palivo) 

Cena se poměrně výrazně měnila i během roku. Na začátku roku 2021 byla průměrně okolo 2 000 Kč za m3, v polovině roku vystoupila až 2 700 Kč a na konci roku poklesla na 2 500 Kč za m3. V dlouhodobém srovnání byla přesto nejvyšší, a to ve všech kvalitách. Ve srovnání s předchozím rokem to byl 62% nárůst v nejvyšší kvalitě dřeva a u nižších kvalit nárůst dokonce o 148%.

Na velmi dobrém hospodářském výsledku se podílí i dotace získané na kompenzace škod způsobených kůrovcem, v celkové výši 4 miliony Kč.

Ve větší míře jsme se soustředili i na výchovné zásahyzalesněno bylo více než 6 ha lesa, což je oproti minulým letům významně více, ale stále jde o dlouhodobě průměrnou výsadbu.

Celkové náklady na hospodaření v lese za rok 2021 byly 32,9 milionu Kč, celkové výnosy 33,9 milionu Kč. Výnosy jsme v letošním roce ponížili o 6,65 milionů Kč, které jsme dali do tzv. pěstební rezervy. Tyto finance budou v letošním roce použity na zalesňování holin a na další pěstební zásahy. Na valné hromadě jsme se dohodli, že na podzimní valné hromadě vyhodnotíme čerpání této rezervy a případně její výši přehodnotíme. Díky dobrým výsledkům jsme si mohli rozdělit i pachtovné, které činilo 7 milionů Kč - město Trhové Sviny obdrží 72% této částky, tzn. 5,04 milionu Kč. Tato částka byla zahrnuta do rozpočtu města na rok 2022.

Hospodářský výsledek za rok 2021 byl 815 615 Kč.

A jak zatím vypadá letošní rok?

Výsledky ze začátku roku napovídají, že by i tento rok mohl být úspěšný, a to především díky vyšší ceně dřeva. Na valné hromadě jsme se dohodli, že část pachtovného se oproti zvyklosti z minulých let rozdělí již v pololetí a podzimní valná hromada na základě výsledků hospodaření projedná možnost navýšení pachtovného či úpravu výše pěstební rezervy. Stejně jako naše město a obec Besednice podpořily lesní společnost v nejtěžších kůrovcových letech, bylo by dobré, kdyby lesní společnost přispěla vyšší finanční mírou do rozpočtu svých vlastníků v době, kdy se neúměrně navyšují ceny stavebních prací, energií i dalších nutných výdajů.

Na závěr bych chtěla ocenit velmi dobrou práci společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice. Jako prozíravé se ukázalo to, že jsme v kůrovcových letech omezili těžbu kvalitního dřeva, jehož cena teď výrazně vzrostla. Jako velmi dobrý krok se ukázalo i zřízení manipulačního skladu u Slavče, kde se zpracovává palivové dříví. Zvlášť v dnešní době navyšování cen energií o toto dřevo výrazně vzrůstá zájem.