608 436 941

Zápis z 8. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 21. dubna 2022 | 24x

které se konalo 19. 4. 2022 od 1v:00 hodin

Omluven: Ing. arch. J. Weinzettl, pozdější příchod Mgr. M. Majer v 14:45 h

Hosté: J. Špilauer, předseda Mysliveckého spolku T. Sviny

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • souhlasí s prodejem a doporučuje ZM zveřejnit záměr adresného prodeje jednotek vymezených v domě čp. 143 Trhové Sviny. (pro 5)
 • doporučuje ZM schválit vymezení ulice Lesní na pozemcích parc. č. 322/89, 322/118 a 322/126 v k. ú. Trhové Sviny dle grafické přílohy. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30.4.2023. (pro 5)
 • rozhodla přidělit byt č. x v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 1. 5. 2022 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce bytu č. x ze dne 16. 3. 2022 s paní xxx. Dodatkem se mění doba určitá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce bytu č. x ze dne 23. 3. 2022 s paní xxx. Dodatkem se mění doba určitá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce bytu č. x ze dne 23.03.2022 s paní xxx. Dodatkem se mění doba určitá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce bytu č. x ze dne 21. 3. 2022 s paní xxx. Dodatkem se mění doba určitá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce bytu č. x ze dne 21. 3. 2022 s paní xxx. Dodatkem se mění doba určitá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce bytu č. x ze dne 11. 4. 2022 s paní xxx. Dodatkem se mění doba určitá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. (pro 5)
 • rozhodla pronajmout nebytové prostory v objektu v Sokolské ulici v Trhových Svinech, který je součástí pozemku parc. č. st. 203/1 v k. ú. Trhové Sviny firmě MK Genesis s.r.o., IČ 09904484, za cenu 580 Kč/m2/rok na dobu neurčitou a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. st. 1603 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí s Dodatkem č. 1/2022 R ke Smlouvě o dílo č. 01/2011 R – Lokální výsprava výtluků a nerovností, se společností REACOM s.r.o., Branka 145/14, 674 01 Třebíč, IČ 27679438. Dodatek se týká zvýšení ceny za jednu tunu pokládky. Rada města pověřuje starostku jeho podpisem. (pro 5)
 • byla informována o nutnosti aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Trhové Sviny na období 2022-2031 a doporučuje zastupitelstvu města schválení Varianty A. (pro 5)
 • schvaluje přijetí sestry na dobu neurčitou pro zajištění Lékařské pohotovostní služby v Trhových Svinech, kterou provozuje Zdravotní zařízení polikliniky města Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na obnovu veřejných prostranství v rámci 7. výzvy Místní akční skupiny Sdružení Růže z Programu obnovy venkova - fische 9. Maximální náklady 1.500.000 Kč s možností získat dotaci ve výši 80 % z uznatelných nákladů. (pro 5)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na obnovu kulturních zařízení v rámci 7. výzvy Místní akční skupiny Sdružení Růže z Programu obnovy venkova - fische 9. Maximální náklady 1.500.000 Kč s možností získat dotaci ve výši 80 % z uznatelných nákladů. (pro 5)
 • schvaluje přijetí dotace ve výši 200.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje na realizaci projektu "Bezbariérový vstup do sportovní haly". Celkové uznatelné výdaje projektu činí 464.967 Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. (pro 5)
 • schvaluje přijetí dotace ve výši 150.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava výtahu v budově B polikliniky v Trhových Svinech". Celkové uznatelné výdaje projektu činí 349.690 Kč včetně DPH. Rada města pověřuje správce Zdravotního zařízení podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. (pro 5)
 • byla informována, že město nezískalo dotaci na rekonstrukci oplocení sportovního areálu v rámci programu Jihočeského kraje na podporu sportovní infrastruktury.
 • byla informována, že žádost o dotaci podaná na Státní fond podpory investic na regeneraci panelového sídliště Budovatelská ulice v Trhových Svinech nebyla úspěšná a město je prvním náhradníkem. Rada města rozhodla dále se o tuto dotaci v letošním roce neucházet. (pro 4, proti 1)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválení Dodatku č. 11 ke Zřizovací listině PO ZŠ Trhové Sviny, kterým se organizaci předává k hospodaření technické zhodnocení - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny a současně se vrací školní zahrada zpět do evidence města. (pro 5)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku sestavenou k 31.12.2021. (pro 5)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet za rok 2021 bez výhrad. (pro 5)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 4 359 108,78 Kč 

- změny ve výdajích o celkovou částku4 359 108,78 Kč. (pro 5)

 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 5000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)
 • souhlasí s žádostí PREVENT 99 z.ú. o podporu činnosti a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 25.000 Kč. (pro 5)
 • souhlasí s žádostí TJ Spartak Trhové Sviny z.s. a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 150.000 Kč. (pro 4, zdržel se 1)
 • byla informována o žádosti spolku HAIMA České Budějovice o podporu při pořádání charitativní akce "Letíme vám pro zdraví". Rada města Trhové Sviny souhlasí s bezplatným zapůjčením party stanu, stolů, lavic a zábran včetně dopravy a montáže, která se uskuteční dne 23. 7. 2022 v areálu leteckých modelářů v Třebíčku. (pro 5)
 • souhlasí se zvýšením základního vstupného na 100 Kč (16 - 64 let), dětské vstupné (6 – 15 let), senioři 65 let a více, ZTP na 60 Kč a se zavedením rodinného vstupného. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM souhlasit se směnou nově zaměřených pozemků parc. č. 2180/32 a 2180/48 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • nesouhlasí a doporučuje ZM nezveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3911 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována o výzvě osadního výboru Březí a osadního výboru Nežetice ohledně dalšího využití honitby na území těchto místních částí.
 • schvaluje příspěvek na občerstvení ve výši 160 Kč na jednoho zaměstnance na schůzi Městského úřadu Trhové Sviny, která se bude konat 19. 5. 2022. (pro 6)
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 2. 5. 2022. (pro 6)
 • byla informována o situaci v prostoru střelnice v Trhových Svinech.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.