608 436 941

Zápis z 7. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pátek 8. dubna 2022 | 21x

které se konalo 4. 4. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Mgr. M. Majer, Ing. F. Kolář 

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • rozhodla vypůjčit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu určitou od 23. 3 .2022 do 21. 4. 2022. (pro 6)
 • rozhodla vypůjčit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu určitou od 23. 3. 2022 do 21. 4. 2022. (pro 6)
 • rozhodla vypůjčit byt v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu určitou od 11. 4. 2022 do 10. 5. 2022. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit koupi podílu o velikosti 6/25 k pozemkům parc. č. 71/8, 3845/38 a 3845/39 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5, zdržel se 1)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. st. 2725/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky pozemků parc. č. 607/11, 607/8 a část parc. č. 607/12 v k. ú. Trhové Sviny na dobu neurčitou. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit směnu nově zaměřeného pozemku parc. č. 3933/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 3857/13 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej nově zaměřených pozemků parc. č. 1329/65, 1329/66 a 1329/67 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr vzájemného darování nově vzniklých pozemků oddělených na základě geometrického plánu č. 3561-140/2021 ze dne 22.02.2022 - dílu „e“, dílu „m“, dílu „s“, dílu „u“, dílu „w“, dílu „z“, dílu „ad“, dílu „af“ a dílu „ah“ v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele akce "Rekonstrukce klubovny pro děti SDH Rankov".
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na zpracovatele Lesního hospodářského plánu na období 2023 až 2033 pro společnost Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na obnovu fasády čp. 32 (radnice), která bude spolufinancována z Programu obnovy městské památkové zóny, které vyhlásilo Ministerstvo kultury na rok 2022, s firmou Václav Prokeš, Svatojánská 191, 373 24 Římov, nabídková cena 985.233 Kč bez DPH (1.192.132 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z grantového programu města Trhové Sviny "Živé město 2022". Žádosti do 50 tis. Kč rada města schvaluje. Žádosti o dotaci vyšší než 50 tis. Kč budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení. (pro 6)

Žádosti do 50 tis. Kč

Subjekt

schváleno

Společnost pro ranou péči

5.000

Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s

8.000

Jiří Steinbauer

8.000

Český svaz včelařů TS

10.000

TAJV

3.000

Myslivecký spolek TS

30.000

Spolek přátel Svatá Trojice

10.000

SK Čtyři Dvory

5.000

ŽESTĚ DVĚSTĚ

6.000

Česká maltézská pomoc

7.000

I MY

4.000

FOKUS

10.000

Nadační fond Gaudeamus

3.000

Autis centrum

10.000

Český rybářský svaz TS

20.000

Národní památkový ústav

8.000

ZUŠ F. Pišingera

3.000

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ TS

6.000

Kruh přátel hudby

10.000

Spolek Rejta

20.000

Hana Tichá (Skautský oddíl Lesní záře)

10.000

Veselá atletika

26.000

Žádosti nad 50 tis. Kč

Subjekt

návrh

Hospicová péče sv. Kleofáše

15.000

TJ Spartak

670.000

SDH Trhové Sviny

45.000

 • souhlasí s žádostí Rodinného centra Trhováček o podporu činnosti a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 60.000 Kč. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti Diecézní charity České Budějovice, Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice ve výši 5000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5, zdržel se 1)
 • souhlasí s partnerstvím města Trhové Sviny při realizaci veřejné open air happeningové akce ZUŠ Open 2022 dne 25. 5. 2022. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu, která bude uzavřena se Střední školou, Trhové Sviny, Školní 709, IČ: 00582298 o umístění kamerového systému na plášti budovy této školy. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy T. Sviny na 250 žáků od 19. 4. 2022 a pověřuje ředitele základní školy, Mgr. Jiřího Pavla, k provedení změny. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.