608 436 941

Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí  10. 6. 2019

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 19. června 2019 | 114x

12.RM

Omluven: V 17. 15 h odchází p. Ing. D. Štojdl.

Hosté: Ing. V. Král, Ing. I. Božáková

Rada města

 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na zpracovatele projektové dokumentace na výměnu vodovodu a kanalizace v Trocnovské ulici od Farského potoku po benzinovou stanici Papoil.
 • rozhodla zveřejnit výzvu na zpracování projektové dokumentace na výměnu vodovodu a kanalizace v Trocnovské ulici od Farského potoku po benzinovou stanici Papoil na webových stránkách města. (pro 7)
 • rozhodla na základě výsledků poptávkového řízení uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce spodních rozvodů vody v budově DPS, Trhové Sviny“ s firmou Tomášek MVT s.r.o., Pekárenská 109, 374 01 Trhové Sviny, IČO 28086295, nabídková cena 219.535 Kč bez DPH (265.637 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. (pro 6, zdržel 1)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě č. 99018241191 ze dne 13. 7. 2017 na investice do městského majetku. (pro 7)
 • schválila přijetí nadačního příspěvku ve výši 240.000 Kč od Nadace ČEZ na realizaci akce "Klubovna SDH Rankov" a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ETE 08_19. (pro 7)
 • byla informována o neúspěšné žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu chodníku podél II/156 a autobusové zastávky na Rejtech.
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 2, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 30. 6. 2020. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny Svinenský potok prel VN“, za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1270/1 a 3922/10 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3867/13 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6, proti 1)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání prodej pozemku parc. č. 706/13 o výměře 231 m2 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována o aktualizovaném plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rankov u T. Svinů a postupuje zastupitelstvu města k odsouhlasení. (pro 7)
 • souhlasí s prodejem a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 479/4 v k. ú. Březí Trhových Svinů. (pro 7)
 • souhlasí se směnou a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemků parc. č. 660/4 a 987/1 v k. ú. Todně. (pro 7)
 • nesouhlasí s prodejem  a doporučuje zastupitelstvu města neprodat pozemky parc. č. 2025/6 a 2037 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, na stavbu s názvem „160 10 – 051 959; VPIC Trhové Sviny, most 157-012, přel. SEK.", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3922/10 a 3943/2 v k. ú. T. Sviny. (pro 7)
 • rozhodla opravit nebytové prostory v č. p. 1052 v Sokolské ulici v Trhových Svinech a ukládá OSÚMM realizaci. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválení poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Malé náměstí 8, 373 63 Ševětín, na opravu střechy poutního kostela Nejsvětější Trojice v Trhových Svinech ve výši 30.000,- Kč. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválení poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, Malé náměstí 8, 373 63 Ševětín, na projektovou dokumentaci opravy krovu a výměny střešní krytiny kostela Nanebevzetí Panny Marie ve výši 30.000,- Kč. (pro 5, proti 2)
 • byla informována o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice v roce 2018.
 • byla informována o žádosti osadních výborů Nežetice, Březí, Todně a souhlasí s podporou žádosti o rekonstrukci silnice 1568 do Nežetic adresované SÚS Jihočeského kraje. (pro 6)
 • schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 24. 6. 2019. (pro 6)
 • souhlasí s předloženými termíny jednání rady města a zastupitelstva města: RM – 29.7., 19.8.,2. 9., 16.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12. ZM - 16. 9., 16.12. (pro 6)
 • byla informována o jednání a zápisu Komise výstavby a rozvoje Města Trhové Sviny ze dne 20. 5. 2019.
 • ukládá OSÚMM zadat studii na modernizaci sportovního areálu včetně studie na všesportovní hřiště dle usnesení stavební komise č. 15/2019. (pro 6)
 • doporučuje zařadit do rozpočtu města na r. 2020 studii na revitalizaci Sídliště dle usnesení stavební komise č. 17/2019. (pro 6)
 • doporučuje zařadit do rozpočtu města na r. 2020 rekonstrukci interiéru kaple dle usnesení stavební komise č. 18/2019. (pro 6)
 • byla informována o hospodaření tepelného hospodářství v roce 2018.
 • byla informována o zahraniční studijní cestě starostky do Jižního Tyrolska, kterou organizovalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
 • byla informována o návrhu na měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
 • schválila Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu „Vybavení JSDH Todně“, ve výši 18.000,- Kč z celkových uznatelných výdajů 25.714 Kč. (pro 6)
 • schválila Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu „Vybavení JSDH Trhové Sviny“, ve výši 30.000,- Kč z celkových uznatelných výdajů 43.000 Kč. (pro 6)
 • schválila Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu „Vybavení JSDH Rankov“, ve výši 37.000,- Kč z celkových uznatelných výdajů 52.857 Kč. (pro 6)
 • schválila organizační změnu dle návrhu tajemníka Městského úřadu Trhové Sviny. (pro 5, proti 1)
 • schválila odměny pro ředitele Základní školy Trhové Sviny, ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny a ředitele Městského kulturního střediska Trhové Sviny. (pro 6)

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů.