608 436 941

Zápis z 6. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 22. března 2022 | 14x

které se konalo 21. 3. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Mgr. M. Majer

Hosté: Ing. B. Vacek 

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Třebíčko rekonstrukce obce", za úplatu 100.400 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 4175/2, 4175/4, 4175/1, 4206/1, 4181, 4019/2, 4178/1, 4074/30 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice. Věcné břemeno bude bezúplatné a bude se týkat budoucího uložení vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 3879/8 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny par 1895/1 BD - VN, TS a NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 145/20, 145/31, 145/7, 1948/19, 2002, 3401/5, 3845/27, 3898/29, 3898/30, 3898/31, 3912/1, 3912/4, 3382/36 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla na základě předložených cenových nabídek, uzavřít kupní smlouvu na dodání svítidel a stožárů na stavbu "VO Otěvěk" s firmou JIPOL s.r.o. České Budějovice za cenu 257.430 Kč bez DPH, tj. 311.490,30 vč. DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla vypůjčit byt č. 2 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu určitou od 16. 3. 2022 do 13. 4. 2022. (pro 6)
 • rozhodla vypůjčit byt č. 11 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu určitou od 21. 3. 2022 do 19. 4. 2022. (pro 6)
 • rozhodla vypůjčit byt č. 44 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu určitou od 21. 3. 2022 do 19. 4. 2022. (pro 6)
 • souhlasí s podnájmem bytu v bytovém domě č.p. 143 v Husově ulici. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 a změnové listy s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., dopravní a inženýrské stavby, které popisují změny v průběhu realizace akce „Kanalizace a vodovod Svatá Trojice“. Dodatek č. 2 řeší kompletní změny na vodovodu, kanalizaci, vodovodních a kanalizačních přípojkách. Dle uzavřené SOD činí celkové náklady díla částku 18.787.379,78 Kč bez DPH. Na základě přiložených změnových listů činí navýšení o částku 405.259,90 Kč bez DPH, nová cena díla činí 19.192.639,68 Kč bez DPH. (pro 6)
 • schvaluje cenovou nabídku na odstranění havarijního stavu vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Svatotrojiční Trhové Sviny v částech, na které bude napojen nový vodovodní a kanalizační řád z místní části Svatá Trojice. Cenovou nabídku ve výši 651.152,76 Kč bez DPH předložila firma Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, se sídlem Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. (pro 6)
 • schvaluje navýšení pojistného za dopojištění areálu fary o 6.950 Kč za rok a za dopojištění klubovny na Svaté Trojici o 277 Kč za rok. Rada města pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 4. (pro 6)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele stavby "Obnova fasády čp. 32, Žižkovo náměstí, Trhové Sviny".
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku Generální oprava Kohlbach K8–3500 HTK Město Trhové Sviny, která byla uzavřena s firmou ENESA a.s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, IČ: 27382052 a kterým se napravují drobné formální nedostatky, jež nemají vliv na cenu díla ani termín ukončení. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 09 Praha 9 ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o podaných žádostech o dotace z programu města Trhové Sviny "Živé město 2022".
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 191.500,66 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 191.500,66 Kč Kč (pro 6).

 • schvaluje žádost Základní školy Trhové Sviny o převod částky 119.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem pořízení vybavení kuchyně. (pro 6)
 • schvaluje dokument Strategie rozvoje informačního systému Města Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí s uspořádáním Veřejné sbírky na pomoc Ukrajině - benefiční koncert "Trhové Sviny pro Ukrajinu", datum konání 9. 4. 2022. Celý výtěžek bude zaslán nadaci Člověk v tísni – SOS Ukrajina (č. ú.: 0093209320/0300). Sbírka bude na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 formou prodeje vstupenek a pokladničkou. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.