608 436 941

Zápis z 5. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 8. března 2022 | 24x

které se konalo 7. 3. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. D. Štojdl, P. Stodolovský

Hosté: I. Doležel 

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • byla informována o cenách elektrické energie pro odběrná místa ve vlastnictví města Trhové Sviny na období 2022 - 2024.
 • souhlasí se zařazením rekreačního objektu Myslivna Pod Kohoutem do evidence nabídky ubytovacích zařízení na území JČK vedené KÚ JČK jako pomoc ukrajinským občanům postižených válečným konfliktem. (pro 5)
 • souhlasí se zařazením 6 bytových jednotek v DPS Trhové Sviny do evidence nabídky ubytovacích zařízení na území JČK vedené KÚ JČK jako pomoc ukrajinským občanům postižených válečným konfliktem. (pro 5)
 • byla informována o Plánu investic na rok 2022 a o Rizikové analýze pro vodovod Trhové Sviny zpracované společností ČEVAK a.s.
 • nesouhlasí s žádostí o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 91 m2 v areálu bývalé fary na pozemku par. č. st. 14/1 v k. ú. Trhové Sviny, jehož součástí je budova - jiná stavba bez čp/če a trvá na ukončení smlouvy k 30. 4. 2022. (pro 4, zdržel se 1)
 • rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu v Sokolské ulici v Trhových Svinech, který je součástí pozemku parc. č. st. 203/1 v k. ú. Trhové Sviny. Jedná se o nebytové prostory v přízemí Atria. Minimální nájemné na dobu neurčitou je stanoveno na 550 Kč/m2/ rok + valorizace ve výši roční míry inflace. (pro 5)
 • schvaluje cenovou nabídku ve výši 45.000 Kč bez DPH (54.450 Kč včetně DPH) na zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr na akci "Zastřešení kiosku u Velkého rybníka", kterou předložila architektonická kancelář boq architekti s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha, a pověřuje vedoucího OSÚMM podpisem objednávky. (pro 5)
 • neschvaluje cenovou nabídku Kooperativy pojišťovny a.s. za dopojištění elektrokol půjčovaných KIC, kterou se navyšuje pojistná částka o 4.928 Kč. (pro 5)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • byla informována o vyúčtování nájemného z provozování veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2021.
 • souhlasí s předloženým vyúčtováním sezóny 2021 na Buškově hamru. (pro 5)
 • schvaluje znění dopisu jménem paní starostky na vedení VZP za účelem podpory kladného vyřízení žádosti pana MUDr. Tomáše Trnky o uzavření smlouvy na úhradu poskytovaných zdravotnických služeb v oboru ortopedie pro pracoviště Ortopedická ambulance Trhové Sviny, Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny, nábř. Svatopluka Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla vyčlenit z rozpočtu města na rok 2022 částku 300.000 Kč na poskytnutí pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. (pro 5)
 • schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč pro SOS Ukrajina - 0093209320/0300, Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha. (pro 5)
 • schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč pro Ozbrojený konflikt na Ukrajině - 333999/2700, VS 1502, Český červený kříž, Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.