608 436 941

Zápis ze 4. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 22. února 2022 | 12x

které se konalo 21. 2. 2022 po skončení jednání zastupitelstva města

Hosté: Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla připravit výběrové řízení na dodavatele stavby "Kanalizace Rejta" s termínem realizace stavby do 30. 6. 2025. (pro 7)
 • byla informována o vyhlášeném Národním rozvojovém programu mobility pro všechny a ukládá OSÚMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2023 zpracování Studie bezbariérových tras ve městě Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků poptávkového řízení, uzavřít příkazní smlouvu na zajištění TDI + BOZP na akci "Připojení a vystrojení vrtů Březí, Hrádek, Nežetice, Trhové Sviny " s firmou DPCZ s.r.o., Lannova 16/13, 370 01 České Budějovice, nabídková cena 133.000 Kč bez DPH (160.930 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této příkazní smlouvy. (pro 7)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele akce "Rekonstrukce kaple na hřbitově Trhové Sviny".
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 1 675 951,88 Kč

 - změny ve výdajích o celkovou částku 1 675 951,88 Kč. (pro 7)

 • schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny za rok 2021 ve výši 6.610,41 Kč do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny za rok 2021 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny za rok 2021 ve výši 112.044,68 Kč do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny za rok 2021 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny za rok 2021 ve výši 119.744,42 Kč do rezervního fondu organizace. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny za rok 2021 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku (zisku) příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny za rok 2021 ve výši 208.487,32 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny za rok 2021 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)