608 436 941

Usnesení - výsledky projednání z I. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 22. února 2022 | 18x

které se konalo 21. února 2022 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: pozdější příchod p. Mgr. F. Švepeše a p. S. Rolínkové

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 13.12. 2021. (pro 21)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 12/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 3 982 519,13 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..3 982 519,13 Kč. (pro 21)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 13/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 995 000,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..995 000,00 Kč. (pro 21)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2022:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 1 500 000,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 5 000 000,00 Kč

změny ve financování v příjmech o celkovou částku ……… 3 500 000,00 Kč. (pro 21, zdržel se 1)

 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 22)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 22)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 22)
 • rozhodlo  prodat pozemek parc. č. 557/4 o výměře 72 m2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů xxx za cenu 19.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 22)
 • rozhodlo  prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 2085/35 o výměře 79 m2 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů xxx, za cenu 23.700 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 22)
 • rozhodlo  prodat pozemky parc. č. 3827/13 o výměře 2.323 m2 a 3832/4 o výměře 133 m2 v k. ú. Trhové Sviny, xxx, za cenu 1.450.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 22)
 • rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 1938/5 o výměře 1.006 m2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů v majetku města za pozemek parc. č. 1888/5 o výměře 207 m2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů v majetku xxx s tím, že xxx doplatí městu částku ve výši 20.720 Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 22)
 • rozhodlo koupit nově zaměřený pozemek parc. č. 11/1 o výměře 289 m2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů od xxx za cenu 20.230 Kč. (pro 22)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1494/7 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelce dodat geometrický plán. (pro 21, zdržel se 1)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1551/16 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 22)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 3857/13 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat znalecký posudek. (pro 22)
 • bylo informováno o návrhu směny pozemků parc. č. 269/3 a části pozemku parc. č. 846 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM dodat upřesňující informace. (pro 22)
 • souhlasí se směnou a rozhodlo zveřejnit záměr směny nově zaměřeného pozemku parc. č. 3933/2 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM dodat znalecký posudek. (pro 23)
 • souhlasí se směnou a rozhodlo zveřejnit záměr směny nově zaměřených pozemků parc. č. 2180/32 a 2180/48 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 22, zdržel se 1)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Trhové Sviny, parc. č. 3898/27, Rejta - prodloužení vodovodu“ s xxx. (pro 23)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 26. 1. 2022. 
 • stanovuje v souladu s § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města v Trhových Svinech pro volební období 2022 - 2026 na 23 členů. (pro 23)
 • rozhodlo zrušit knihovnu v Něchově a její následné vyřazení z evidence knihoven. (pro 22, zdržel se 1))
 • schvaluje přijetí dotace z IROP prostřednictvím MAS SR ve výši 1.084.752,88 Kč na realizaci projektu "Zvýšení kapacity v budově MŠ Beruška Trhové Sviny", reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016563 s tím, že celkové uznatelné náklady jsou 1.141.845,14 Kč, vlastní zdroje 57.092,26 Kč. (pro 23)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o společnosti na akci s názvem „Oprava objízdné trasy – Dělnická ulice Trhové Sviny“ s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 23)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 15. 2. 2022. 

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.