608 436 941

Zápis z 3. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 8. února 2022 | 25x

které se konalo 7. 2. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. arch. J. Weinzettl

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • schvaluje smlouvu o výpůjčce, uzavřenou se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, v rámci projektu „Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil, Re-use centra a vratné nádobí“, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013351 podpořeného z OPŽP. (pro 6)
 • rozhodla uhradit poplatek (spoluúčast) ve výši 15 % z pořizovacích nákladů, tj. celkem 71.558 Kč. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na roky 2023 a 2024. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na roky 2023 a 2024. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na roky 2023 a 2024. (pro 6)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny na roky 2023 a 2024. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc. č. 3827/13 a 3832/4 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny nově zaměřeného pozemku parc. č. 3933/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny pozemku pac. č. 269/3 a části pozemku parc. č. 846 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny nově zaměřených pozemků parc. č. 2180/32 a 2180/48 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Trhové Sviny, parc. č. 3898/27, Rejta-prodloužení vodovodu“ s xxx. (pro 6)
 • schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace reg. č. 405-05-006/22 ve výši 95.000 Kč, která byla poskytnuta z Programu Jihočeského kraje na realizaci projektu "Senior klub Trhové Sviny", celkové uznatelné náklady činí 100.026 Kč, a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)
 • byla informována, že pro rok 2022 nebude Ministerstvem kultury vyhlášen Program na ochranu kulturních památek prostřednictvím ORP. Z tohoto důvodu RM rozhodla vypovědět smlouvu o dílo ze dne 23.02.2021, která byla uzavřena s firmou Václav Prokeš, Svatojánská 191, 373 24 Římov, na opravu mostu Pěčín, Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového, řízení uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele generální opravy KOHLBACH 8-3500 HTK Město Trhové Sviny s firmou ENESA a.s., U Voborníků 852/10,190 00 Praha 9, IČ: 27382052, za nabídkovou cenu 35.134.820 Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o připravovaných poptávkových řízeních na zajištění TDI + BOZP na akce "Připojení a vystrojení vrtů Březí, Hrádek, Nežetice" a "Generální oprava kotle KOHLBACH K8-3500 HTK.
 • schvaluje cenovou nabídku, kterou předložil Petr Heidinger, Větrná 866/46, 37005 České Budějovice za zpracovaní projektové žádosti o dotaci z PRV prostřednictvím MAS Sdružení Růže včetně následné administrativní činnosti na projekty "Rekonstrukce kulturních zařízení" a "Revitalizace veřejných prostranství". Cenová nabídka za podání žádosti je 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč včetně DPH)/1 žádost, cenová nabídka za další administrativní činnost je 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč včetně DPH)/1 žádost. (pro 6)
 • schvaluje podání žádostí o dotaci ve výši 100 % uznatelných nákladů na výsadbu listnatých stromů v souladu s dotační výzvou 4/2021 Národního programu životního prostředí, jejíž cílem je zlepšení životního prostředí ve městech a obcích, a v souladu s předloženým návrhem výsadby. Žadatelem bude město Trhové Sviny, Mateřská škola Trhové Sviny a Základní škola Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje dohodu o provedení výsadby stromů v souladu se žádostí o dotaci v rámci výzvy 4/2021 Národního programu životního prostředí, která bude uzavřena mezi firmou Natura verde s.r.o., se sídlem Na Okraji 229/56, Praha 6 a Mateřskou školou Trhové Sviny. Rada města pověřuje paní ředitelku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje dohodu o provedení výsadby stromů v souladu se žádostí o dotaci v rámci výzvy 4/2021 Národního programu životního prostředí, která bude uzavřena mezi firmou Natura verde s.r.o., se sídlem Na Okraji 229/56, Praha 6 a městem Trhové Sviny. Rada města pověřuje paní starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje dohodu o provedení výsadby stromů v souladu se žádostí o dotaci v rámci výzvy 4/2021 Národního programu životního prostředí, která bude uzavřena mezi firmou Natura verde s.r.o., se sídlem Na Okraji 229/56, Praha 6 a Základní školou Trhové Sviny. Rada města pověřuje pana ředitele podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla, na základě průzkumu trhu, zakoupit defibrilátor AED line pro potřeby městské policie od firmy AED line CZ, s.r.o. Zašová 767, 756 61 Zašová, za nabídkovou cenu 39.900 Kč bez DPH (48.279 Kč včetně DPH). (pro 6)
 • byla informována o činnosti Městské policie Trhové Sviny za rok 2021.
 • byla informována o vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR Trhové Sviny za období leden až prosinec roku 2021.
 • souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a s vyvěšením tibetské vlajky. (pro 6)
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 21. února 2022. (pro 6)
 • byla informována a navrhuje ZM stanovit počet zastupitelů města pro volební období 2022-2026 v počtu 23 členů. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.