608 436 941

Zápis z 2. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 30. ledna 2022 | 11x

které se konalo 24. 1. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. D. Štojdl

Host: Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • schvaluje navýšení stávající hodnoty souboru pojištěného majetku města Trhové Sviny z 1.181.250.000 Kč na hodnotu 1.653.750.000 Kč. (pro 6)
 • byla informována o výsledcích poptávkového řízení a schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pojištění majetku u Kooperativy pojišťovny a.s. (č. smlouvy 7721141493), kterým se navyšuje částka pojistného na 291.813 Kč za rok. Navýšení pojistného odpovídá navýšení pojištěného majetku města Trhové Sviny a zároveň navýšení limitu za škody způsobené vichřicí a krupobitím z 10.000.000 Kč na 50.000.000 Kč. (pro 5, proti 1)
 • jmenuje komisi pro hodnocení nabídek výběrového řízení na dodavatele akce GENERÁLNÍ OPRAVA KOHLBACH K8–3500 HTK Trhové Sviny ve složení Mgr. Věra Korčaková (náhradník Pavel Randa), Ing. Ondřej Kolář (náhradník Ing. David Štojdl), Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. Vítězslav Král), tajemník komise Ing. Miroslav Homolka. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů ze dne 03.06.2014 označený č. OD201420000317/02 se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej pozemku parc. č. 557/4 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 2085/35 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů.
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1494/7 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1551/16 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 3857/13 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM směnu nově zaměřeného pozemku parc. č. 1938/5 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 6)
 • byla informována a nesouhlasí s nabídkou prodeje pozemků parc. č. 78/1, 78/7, 78/8 a 78/9 v k. ú. Trhové Sviny od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a navrhuje bezúplatný převod pozemků a dále RM ukládá OSÚMM připravit podklady pro bezúplatný převod části pozemků parc. č. 78/1 a 78/9 v k.ú. Trhové Sviny, které se nachází pod komunikací. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí změny v příjmech o celkovou částku 1 500 000,00 Kč, změny ve výdajích o celkovou částku 5 000 000,00 Kč
 • změny ve financování v příjmech o celkovou částku 3 500 000,00 Kč. (pro 6)
 • schvaluje sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.