608 436 941

Zápis z 1. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 13. ledna 2022 | 17x

které se konalo 10. 1. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: P. Stodolovský

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta - Hrádek č. pop. 19 - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2424/2, 2424/3, 2424/6, 3907 v k. ú. Trhové Sviny a pozemku parc. č. 1532, 716/3 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemenu s xxx za částku 28.176 Kč. Věcné břemeno se bude týkat budoucího uložení vodovodu a kanalizace na pozemcích parc. č. 1542/53, 1542/51, 1542/7, 3879/15 a 3879/16 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2022 ve výši 4.409.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 3.080.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2022. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2022 ve výši 8.768.836 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 4.560.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2022. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2022 ve výši 10.356.204 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 7.727.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2022. (pro 6)
 • schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na rok 2022 ve výši 6.994.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 1.522.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2022. (pro 6)
 • schvaluje platový výměr pro ředitele Základní školy Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 6)
 • schvaluje platový výměr pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 6)
 • schvaluje reprefondy na rok 2022 pro: starostku, místostarostu, tajemníka, vedoucí odborů, redakční radu a oddělení investic (poliklinika). (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města schválit zrušení knihovny v Něchově a následné vyřazení z evidence knihoven. (pro 6)
 • schvaluje žádost o kompenzaci tržby ve výši 14.000 Kč z důvodu uzavření provozovny ve dnech 22. 11. až 30. 11. 2021 kvůli výměně výkladce u provozovny. (pro 5, zdržel se 1)
 • rozhodla podat následující žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z dotačního programu Jihočeského kraje na rok 2022 na zajištění následujících akcí:

- Dotační titul Podpora kultury - Hudební festival Karel Valdauf 2022, celkové náklady 600.000 Kč, dotace maximálně 200.000 Kč, spoluúčast 400.000 Kč.

- Dotační titul Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích - zajištění bezbariérového vstupu do sportovní haly (investiční akce), předpokládané náklady 465.000 Kč, dotace ve výši maximálně 200.000 Kč, spoluúčast 265.000 Kč

- Dotační titul Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích - - oprava výtahu v budově "B" polikliniky (neinvestiční charakter), předpokládané náklady 350.000 Kč, dotace maximálně 150.000 Kč, spoluúčast 200.000 Kč.

- Dotační titul Podpora sportovní infrastruktury - oprava oplocení sportovního areálu, předpokládané náklady 1.500.000 Kč, dotace ve výši 80 %, tj. 1.200.000 Kč, spoluúčast 300.000 Kč.

- Dotační titul Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - připojení a vystrojení vrtů Březí, Hrádek, Nežetice (technologická část stavby), předpokládané náklady 3.000.000 Kč, dotace ve výši 50%, tj. 1.500.000 Kč.

- Dotační titul Podpora práce s dětmi - pravidelná zájmová činnost dětí v rámci CKA, předpokládané náklady 110.000 Kč, dotace ve výši 80 %, tj. 88.000 Kč, spoluúčast 22.000 Kč.

- Dotační titul Podpora galerií a muzeí, opatření 2 - propagace Buškova hamru - pracovní listy k výstavě Řemesla nejen na vodě, předpokládané náklady 75.000 Kč, dotace ve výši 70 %, tj. 52.500 Kč, spoluúčast 22.500 Kč.

- Dotační titul Podpora galerií a muzeí, opatření 3 - pořízení interaktivního stolu na Buškův hamr v rámci muzejní a galerijní edukace, předpokládané náklady 205.000 Kč, dotace ve výši 50 %, maximálně 100.000 Kč, spoluúčast 105.000 Kč.

- Dotační titul Podpora cestovního ruchu - vybudování venkovního interaktivního a edukačního hřiště na Buškově hamru, předpokládané náklady 143.000 Kč, dotace ve výši 70 %, maximálně 100.000 Kč, spoluúčast 43.000 Kč.

- Dotační titul Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby - zajištění LPS, předpokládané náklady 2.000.000 Kč, dotace maximálně 857.000 Kč.

- Dotační titul Kulturní dědictví, opatření 4 Předprojektová příprava obnovy kulturních památek – stavebně technický a stavebně historický průzkum bývalé fary, předpokládané náklady 217.800 Kč, dotace ve výši 60 %, maximálně 80.000 Kč, spoluúčast 137.800 Kč. (pro 6)

 • rozhodla uzavřít Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby "sběr a nakládání s papírem jako odpadem a druhotnou surovinou" ve výši 18.915,50 Kč bez DPH se společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové a pověřuje starostku podpisem dohody. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.