608 436 941

Nové obecně závazné vyhlášky

Autor: Ing. František Kolář, tajemník | Zveřejněno: 31. prosince 2021 | 30x

OZV č. 3/2021 o užívání plakátovacích ploch v majetku města

Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 20. 09. 2021 usnesením č. 97/2021 usneslo vydat na základě § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Vymezení zpoplatněných plakátovacích ploch v majetku města

 1. Jirsíkova ulice
 2. Budovatelská ulice
 3. Sídliště
 4. Trocnovská ulice

Přehled zpoplatněných plakátovacích ploch je znázorněn v příloze č. 1.

Vymezení nezpoplatněných plakátovacích ploch v majetku města

 1. Březí
 2. Něchov
 3. Todně
 4. Nežetice
 5. Rankov
 6. Veselka
 7. Jedovary
 8. Čeřejov
 9. Otěvěk
 10. Třebíčko
 11. Bukvice
 12. Pěčín
 13. Hrádek
 14. Rejta
 15. Svatá Trojice

Přehled nezpoplatněných plakátovacích ploch je znázorněn v příloze č. 2.

Nezpoplatněné plakátovací plochy jsou vyhrazené především pro informace z městského úřadu Trhové Sviny občanům z výše uvedených částí obce. Ostatní subjekty mohou na každé z nezpoplatněných plakátovacích ploch umístit plakát o maximální velikosti A2. Více stejných plakátů na jedné plakátovací ploše není povoleno.

Čl. 2

Povinnosti k užívání zpoplatňovaných plakátovacích ploch v majetku města

 1. Plakátování na zpoplatněných plakátovacích plochách zajišťuje město Trhové Sviny prostřednictvím odboru správy a údržby městského majetku.
 2. Požadavek na plakátování předkládá žadatel na podatelnu městského úřadu Trhové Sviny.
 3. Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcí.
 4. Plakátování zajišťované jinou osobou, než je odbor správy a údržby městského majetku je zakázáno.
 5. Zveřejňování jiných informací, než je uvedeno v článku 2, odstavec 3, je zakázáno.

Čl. 3

Výlepový den

 Výlepový den je úterý a čtvrtek, pokud se jedná o pracovní den. Vylepeny budou pouze plakáty dodané nejpozději den před, to je pondělí a středa. Vyvěšuje se na dobu deseti dnů a více, maximálně dvacet dnů.

Čl. 4

Zákaz výlepu plakátů mimo vyhrazené plochy

 Výlep plakátů na ostatní zařízení města sloužící k potřebám veřejnosti či jiných veřejných plochách v majetku města (budovy, autobusová zastávky, odpadkové koše, informační tabule, lampy veřejného osvětlení, zábradlí mostů a lávek, městská zeleň) je zakázáno1.

Čl. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.

1 porušení tohoto ustanovení bude posuzováno dle zvláštních zákonů, zejména pak zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.