608 436 941

Nové obecně závazné vyhlášky

Autor: Ing. František Kolář, tajemník | Zveřejněno: 31. prosince 2021 | 21x

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 20. 09. 2021 usnesením

č. 95/2021, usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1.  Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Trhové Sviny.
 2.  Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou.
 3.  V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu.
 4.  Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
 1. Papír,
 2. Plasty včetně PET lahví,
 3. Sklo,
 4. Kovy,
 5. Nebezpečné odpady,
 6. Objemný odpad,
 7. Jedlé oleje a tuky,
 8. Textil,
 9. Směsný komunální odpad
 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h).
 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek atd.)

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, jedlých olejů, tuků a textilu

 1. Papír, plasty, sklo, kovy a jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, které jsou rozmístěny po městě a také v osadách, které spadají pod město Trhové Sviny. Umístění sběrných nádob je vyobrazeno na webových stránkách města: www.tsviny.cz.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Papír, barva modrá
 2. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 3. Sklo, barva zelená
 4. Kovy, barva béžová
 5. Jedlé oleje a tuky popelnice 240 l, barva zelená
 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 2. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
 3. Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textil lze také odevzdávat 6x týdně ve sběrném dvoře města Trhové Sviny, který je umístěn na Nábřeží Svatopluka Čecha.

Čl. 4

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován 6x týdně ve sběrném dvoře na Nábřeží Svatopluka Čecha v Trhových Svinech.
 2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4.

Čl. 5

Sběr objemného odpadu

 1. Objemný odpad lze odkládat 6x týdně ve sběrném dvoře, který je umístěn na Nábřeží Svatopluka Čecha v Trhových Svinech.
 2. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným

v čl. 3 odst. 3 a 4.

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 2. typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 3. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4.

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s městem komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), a d) mohou předávat 6x týdně na sběrném dvoře města Trhové Sviny Nábřeží Svatopluka Čecha.
 2. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle objemu odpadu.
 3. Úhrada se vybírá na základě vystavené faktury a to převodem na účet nebo platbou v hotovosti.

Čl. 8

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

 1. Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
 2. elektrozařízení
 3. baterie a akumulátory
 4. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze 6x týdně předávat na sběrném dvoře v Trhových Svinech Nábřeží Svatopluka Čecha.

Čl. 9

Komunitní kompostování

 1. Komunitní kompostování je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácnosti z území města, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost.
 2. Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácnosti, ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci komunitního kompostování lze předávat pověřené osobě v komunitní kompostárně Valcha – Trhové Sviny 1x týdně.

Čl. 10

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

 1.  Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební a demoliční odpad mohou fyzické osoby ukládat do sběrného dvora na Nábřeží Svatopluka Čecha v Trhových Svinech. Maximální množství předaného stavebního a demoličního odpadu je jedna kára za osobní automobil 2x týdně.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města
  č. 4/2018 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 17. 09. 2018.
 2. Nabytím této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města ze dne 28. 3. 2011.
 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.