608 436 941

Zápis z 27. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 15. prosince 2021 | 14x

které se konalo 13. 12. 2021 po skončení jednání ZM

Omluven: Mgr. M. Majer

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • vyhlašuje dotační program Živé město 2022. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 3 982 519,13 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku3 982 519,13 Kč. (pro 6)

 • rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 1895/2, 16 garáží - NN", za úplatu 1.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 1948/19 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 607/9 - kabel NN", za úplatu 12.400 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3857/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě s AGS AGRO České Budějovice, a.s., Třebízského 1217, 374 01 Trhové ze dne 29.01.2015 na pozemky v k. ú. Rankov u Trhových Svinů, kterým se mění celková výměra propachtovaných pozemků a zvyšuje se pachtovné. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě s AGS AGRO České Budějovice, a.s., Třebízského 1217, 374 01 Trhové Sviny ze dne 29. 1. 2015 na pozemky v k. ú. Otěvěk, kterým se mění celková výměra propachtovaných pozemků a zvyšuje se pachtovné. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě s AGS AGRO České Budějovice, a.s., Třebízského 1217, 374 01 Trhové Sviny ze dne 2. 5. 2006 na pozemky v k. ú. Trhové Sviny a v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů, kterým se mění celková výměra propachtovaných pozemků a zvyšuje se pachtovné. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Modernizace silnice II/156, Trhové Sviny“ a pověřuje starostku jejím podpisem. Tímto dodatkem se mění cena díla. Cena díla dle smlouvy je 11.975.630,03 Kč bez DPH, 14.490.512,34 Kč včetně DPH, dle Dodatku č. 1 se cena navyšuje o 1.325.663,70 Kč bez DPH, 1.604.053,08 Kč včetně DPH, cena díla celkem je 13.301.293,73 Kč bez DPH, 16.094.565,41 Kč včetně DPH. (pro 6)
 • schvaluje příspěvek ve výši 5.600 Kč pro Trhováček, z.s. na zajištění opatření 3 b) Cvičení pro seniorky v Rodinném centru Trhováček, z. s. Příspěvek je v plné výši hrazen z dotace MPSV v rámci projektu Obec přátelská seniorům. (pro 6)
 • byla informována, že dne 26. 11. 2021 byl zveřejněn dotační program Jihočeského kraje na rok 2022 - 1. část, s možností podávat žádosti o dotaci v termínu od 10. 1. 2022 do 14. 1. 2022.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, zachovat stávající smlouvy na pojištění flotily vozidel uzavřené s ČSOB pojišťovnou a.s., tj. flotilu odpovědnosti z provozu vozidel č. 15945360 a flotilu havarijního pojištění s připojištěním č. 8072626516 a pokračovat v těchto smlouvách od 1. 1.2022, celková cena 210.203 Kč/rok. (pro 6)
 • schvaluje zadávací dokumentaci na dodavatele generální opravy KOHLBACH K8 - 3500 HTK v majetku města Trhové Sviny umístěné v centrální kotelně v Trhových Svinech. (pro 6)
 • schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o spolupráci při provozování elektrokol s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na elektrokola a smlouvu o dalším provozu půjčovny elektrokol s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)
 • schvaluje úpravu rozpočtu Městského kulturního střediska Trhové Sviny na rok 2021 a to tak, že příspěvek zřizovatele se snižuje o částku 200.000 Kč, to je na částku Kč 7.104.000 Kč. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o zrušení Stanovení místní úpravy provozu týkající se městského informačního systému provozovaného společností NAMAX s.r.o., Průběžná 2515/44, 370 04 České Budějovice. (pro 4, zdržel se 2)