608 436 941

Usnesení - výsledky projednání z V. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 15. prosince 2021 | 17x

které se konalo 13. prosince 2021 v tanečním sále Kulturního domu

Hosté: Bc. O. Kolář z Tepelného hospodářství Trhové Sviny

Omluveni: Mgr. M. Horňák, Mgr. E. Chuchlová, Mgr. M. Majer, J. Polášek, S. Rolínková, Mgr. F. Slípka, MUDr. V. Valena

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 20. 9. 2021. (pro 16)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 15. 9. 2021. 
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 1. 9. 2021.
 • rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro Město Trhové Sviny na rok 2022 následovně:

Kapacita vodoměru

(m3/hod.)

DVOUSLOŽKOVÁ CENA ROK 2022

 

Pohyblivá složka vodného(Kč/m3)/(pevná složka Kč/rok)

Pohyblivá složka stočného(Kč/m3)/(pevná složka Kč/rok)

Celkem Kč/rok

do 2,5

39,67 Kč/ 460 Kč

26,11 Kč/ 260 Kč

720 Kč

 do 6

 39,67 Kč/ 2 426 Kč

26,11 Kč/ 967 Kč

3 393 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. (pro 14, zdržel se 2)

 • schvaluje Smlouvu o úvěru č. 99032580609 ve výši 35.000.000 Kč na zajištění financování investiční akce „Rekonstrukce kotle“ s pohyblivou úrokovou sazbou 1M + 0,35% (1M jednoměsíční pribor, současná hodnota 2,97%) a se splatností 20 let. (pro 15, zdržel se 1)
 • schvaluje rozpočet města na rok 2022 ve výši 236.123.567 Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši 158.173.567 Kč a financování ve výši 77.950.000 Kč, které je tvořeno z přebytku rozpočtu z roku 2021 a nového úvěru na rekonstrukci kotle TH. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši 231.248.287 Kč a financování, které představují splátky půjček a úvěrů ve výši 4.875.280 Kč. Výše příspěvků pro příspěvkové organizace města činí: Mateřská škola Trhové Sviny - 3.080.000 Kč, Základní škola Trhové Sviny 4.560.000 Kč, Městské kulturní středisko Trhové Sviny - 7.727.000 Kč, Zdravotní zařízení poliklinika – 1.872.000 Kč. Rozpočet se schvaluje v úrovni paragrafů a v příjmech a financování podle potřeby v úrovni položek.
 • (pro 13, proti 1, zdržel se 2)
 • schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2027. (pro 13, zdržel se 3)
 • schvaluje rozpočty zřízených fondů na rok 2022, a to rozpočet:

 a) Sociálního fondu - příjmy 1.600.000 Kč, výdaje 1.600.000 Kč

 b) Fond obnovy vodohospodářského majetku - příjmy 28.247.692 Kč, výdaje 28.247.692 Kč. (pro 14, zdržel se 2)

 • schvaluje příspěvek pro rok 2022 ve výši 150 000,- Kč na činnost osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta. (pro 15, zdržel se 1)
  

Počet obyvatel

Suma celkem

  

1 431

150 000,-

1

Březí

34

7 170,00

2

Bukvice

64

8 730,00

3

Čeřejov

56

8 310,00

4

Hrádek

42

7 580,00

5

Jedovary,

Veselka

55

8 260,00

6

Něchov

96

10 390,00

7

Nežetice

31

7 010,00

8

Otěvěk

260

18 920,00

9

Pěčín

44

7 690,00

10

Rankov

105

10 860,00

11

Todně

116

11 430,00

12

Třebíčko

31

7 010,00

13

Rejta

393

25 830,00

14

Svatá Trojice

104

10 810,00

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….…..278.836,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..278.836,00 Kč (pro 16)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 411.821,40 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 411.821,40 Kč (pro 16)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 609.326,60 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 609.326,60 Kč (pro 16)

 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 15, zdržel se 1)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 15, zdržel se 1)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 15, zdržel se 1)
 • souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1998/1, 2193/19, 2193/20, 2196/4, 2211/1, 2221/91, 2240/5, 2240/6 a 2240/11 v k. ú. Otěvěk a parc. č. 1350/145, 1350/146, 2079/40, 2091/2, 2098/2, 2098/6 a 2130/6 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. (pro 16)
 • rozhodlo prodat pozemek parc. č. st. 1917/2 o výměře 4 m2 v k. ú. Trhové Sviny manželům xxx, za cenu 1.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 16)
 • rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 71/12 o výměře 19 m2 v k. ú. Trhové Sviny v majetku města Trhové Sviny, za nově zaměřené pozemky parc. č. 4300 o výměře 15 m2 a parc. č. 4301 o výměře 4 m2 v k. ú. Trhové Sviny v podílovém spoluvlastnictví xxx a xxx. Směna proběhne bez doplatku, náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 16)
 • rozhodlo směnit nově zaměřené pozemky parc. č. 334/23 o výměře 78 m2 a st. 2708/3 o výměře 10 m2 v k. ú. Trhové Sviny v majetku města Trhové Sviny za nově zaměřený pozemek parc. č. 334/16 o výměře 102 m2 v podílovém spoluvlastnictví xxx a xxx s tím, že město doplatí manž. xxx částku ve výši 32.950 Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 15, zdržel se 1)
 • nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 464/4 v k. ú. Trhové Sviny a rozhodlo v současné době pozemek neprodávat. (pro 14, zdržel se 2)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1329/1 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 16)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Na Vyhlídce Trhové Sviny", komunikační větev „B" se společností DUDYSTAV s.r.o., Olšová 2065/13, 373 169 Dobrá voda u Českých Budějovic. (pro 15, zdržel se 1)
 • schvaluje název nové ulice „Nad Městem“ vymezené dle grafické přílohy. (pro 16)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Trhové Sviny - Svatá Trojice – Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu“ s xxx, xxx, xxx, xxx, xxx. (pro 16)
 • bylo informováno o přijetí daru na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem „Trhové Sviny (ul. Luční)-Prodloužení vodovodu a kanalizace včetně přípojek pro p.č. 1332/2“, s xxx.
 • schvaluje  projekt s názvem Regenerace veřejných prostranství na sídlišti „Budovatelská ulice“ v Trhových Svinech – etapa č. 1 dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který zpracoval ateliér Ing. arch. J. Kročáka v roce 2020.

Zastupitelstvo města Trhové Sviny schvaluje časovou aktualizaci projektu, který byl zpracován ateliérem Ing. arch. J. Kročáka v roce 2012 s názvem Regenerace veřejných prostranství na sídlišti „Budovatelská ulice“ v Trhových Svinech – etapa č. 1 dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na kterém dosud nebyly zahájeny stavební práce.

Zastupitelstvo města Trhové Sviny schvaluje dofinancování projektu s názvem Regenerace veřejných prostranství na sídlišti „Budovatelská ulice“ v Trhových Svinech – Etapa č. 1 dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. Zastupitelstvo města Trhové Sviny schvaluje dofinancování projektu s názvem Regenerace veřejných prostranství na sídlišti „Budovatelská ulice“ v Trhových Svinech – Etapa č. 1 dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

 • Celkové náklady projektu = 19.916.277,00 Kč
 • Uznatelné náklady projektu = 18.374.617,00 Kč
 • požadovaná dotace SFPI = 6.000.000,00 Kč
 • Požadovaný úvěr SFPI = 10.537.155,00 Kč
 • Vlastní zdroje = 13.916.277,00 Kč

Zastupitelstvo města Trhové Sviny schvaluje způsob zajištění úvěru na projektu s názvem Regenerace veřejných prostranství na sídlišti „Budovatelská ulice“ v Trhových Svinech – Etapa č. 1 dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úvěr bude zajištěn nemovitostí ve vlastnictví žadatele v hodnotě minimálně 1,5 násobku výše úvěru a 2 ks blankosměnek na Fondem vydaném formuláři vlastní směnky podepsané žadatelem (příjemce úvěru) jako výstavcem a předáním Směnečného vyplňovacího prohlášení „bez protestu“ Fondu. (pro 14, zdržel se 2)

 • schvaluje Smlouvu č. 1190900315 o poskytnutí dotace ve výši 136.000 Kč ze SFŽP ČR v rámci výzvy č. 9/2019 na akci "Výsadba stromů v rámci sadových úprav školní zahrady MŠ Čtyřlístek, Trhové Sviny" a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 16)
 • bylo informováno o plánovaných termínech zasedání zastupitelstva města v prvním pololetí r. 2022 – 21. 2., 25. 4. a 20. 6.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.