608 436 941

Zápis z 26. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 1. prosince 2021 | 16x

které se konalo 29.11.2021 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. F. Kolář

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na akci "Trhové Sviny - vystrojení a připojení vrtů Nežetice, Hrádek a Březí" s firmou SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČO 27195147, nabídková cena 12.975.420 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací na akci "Trhové Sviny, Pekárenská ulice." (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1329/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • byla informována a postupuje ZM projednat směnu nově zaměřeného pozemku parc. č. 71/12 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směny nově zaměřených pozemků parc. č. 334/23 a st. 2708/3 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání název nové ulice v Trhových Svinech.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta Marouškův dvůr - kabel NN", za úplatu 21.500 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 2407/4, 2174/10, 3901/4, 3898/12, 2180/17, 3901/9, 3901/7, 3901/14, st. 1632, st. 597/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Bukvice kabelizace obce", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1214/4, 1202/10, 1202/1, 1211/33, 29/6 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 3811/3 - kabel NN", za úplatu 13.200 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3915/10, 3915/11, 3939/10 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 847/3 - kabel NN", za úplatu 12.600 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 847/4 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Třebízského č. p. 804 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31.12. 2022. (pro 7)
 • projednala návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2027 a postupuje je zastupitelstvu města ke schválení.
 • schvaluje úpravu rozpočtu Městského kulturního střediska Trhové Sviny na rok 2021 a to tak, že příspěvek zřizovatele se snižuje o částku 100.000 Kč, to je na částku Kč 7.304.000 Kč. (pro 7)
 • schvaluje návrh odměn zaměstnancům MěÚ Trhové Sviny, předložený tajemníkem úřadu. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro tajemníka MěÚ Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Městského kulturního střediska Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 609 326,60 Kč

 - změny ve výdajích o celkovou částku 609 326,60 Kč (pro 7)

 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 13.12. 2021. (pro 7)
 • byla informována o návrhu rozdělení finančních prostředků na činnost osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta, a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • rozhodla vypovědět smlouvu o umístění laviček společnosti AD-Net, spol. s r.o. se sídlem Opletalova 19/1441, 110 00 Praha 1. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Na Vyhlídce Trhové Sviny", komunikační větev „B" se společností DUDYSTAV s.r.o., Olšová 2065/13, 373 169 Dobrá voda u Českých Budějovic. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 98.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 221.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 264.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši 692.000 Kč. Odvod bude proveden podle pokynů Odboru ekonomiky, školství a kultury. (pro 7)
 • souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 12. 2. 2021 se společností Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., kterým se sjednává pachtovné ve výši 7.000.000 Kč. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.