608 436 941

Zápis z 24. jednání rady města

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 18. listopadu 2021 | 22x

které se konalo 15. 11. 2021 od 15:00 hodin

Hosté: Ing. V. Král, J. Čajan

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • byla informována a souhlasí se změnovými listy ZL1-ZL6 stavby "Trhové Sviny, podélná parkovací stání v Trocnovské ul." Změnové listy budou zahrnuty do konečného vyúčtování stavby a následného dodatku ke smlouvě. Objem prací byl navýšen včetně rekonstrukce Dělnické ulice o 2.928.072,08 Kč bez DPH, 3.542.967,22 Kč včetně DPH. (pro 7)
 • byla informována o stavebním stavu a použitelnosti mostů ve správě města Trhové Sviny.
 • byla informována o vyjádření xxx k ceně pozemků parc. č. 3827/13 a 3832/4 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM nechat zpracovat znalecký posudek na určení ceny obvyklé pozemků. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 29. 1. 2015 na pozemky v k. ú. Rankov u Trhových Svinů, kterým se změní celková výměra propachtovaných pozemků a zvýší se pachtovné. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 29. 1. 2015 na pozemky v k. ú. Otěvěk, kterým se změní celková výměra propachtovaných pozemků a zvýší se pachtovné. (pro 7)
 • rozhodla zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 2. 5. 2006 na pozemky v k. ú. Trhové Sviny a v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů, kterým se změní celková výměra propachtovaných pozemků a zvýší se pachtovné. (pro 7)
 • nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 202 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM vyzvat Českou poštu, s.p. k odstranění plechové garáže z pozemku. (pro 7)
 • byla informována o žádosti o koupi pozemku pac. č. 269/3 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM jednat o možné směně za část pozemku parc. č. 269/1 v k. ú. Trhové Sviny, na kterém se nachází komunikace. (pro 7)
 • souhlasí s ukončení nájemních smluv na pozemky ze dne 20. 6. 2003 a 2. 2. 2004 s xxx dohodou k 31. 12. 2021, rozhodla v současné době pozemky dále nepronajímat a ukládá OSÚMM připravit výběrové řízení na propachtování zemědělských pozemků po dokončení revize katastru v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Trhové Sviny - Svatá Trojice – Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu“ s xxx, xxx, xxx, xxx, xxx. (pro 7)
 • byla informována o přijetí daru na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem „Trhové Sviny (ul. Luční) - Prodloužení vodovodu a kanalizace včetně přípojek pro p.č. 1332/2“, s xxx a postupuje tuto informaci zastupitelstvu města.
 • byla informována o dokončení akce "Rekonstrukce povrchu hřiště, sportovní areál Trhové Sviny" v požadovaném termínu za smluvní cenu.
 • souhlasí s podnájmem bytů č. x a č. x v bytovém domě č.p. 143 v Husově ulici. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x v DPS, č.p. 1055 nábřeží Sv. Čecha v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 30. 11. 2022. (pro 7)
 • jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele akce "Připojení a vystrojení vrtů Březí, Hrádek, Nežetice" ve složení Mgr. Věra Korčaková, náhradník Pavel Randa, Ing. Ivana Božáková, náhradník Ing. Vítězslav Král, Ing. Miroslav Homolka, náhradník Ing. Bohumil Vacek. (pro 7)
 • byla informována, že od 1. 1. 2022 bude rehabilitaci na poliklinice v Trhových Svinech provozovat Rehabilitace Borovany s.r.o. se sídlem Tovární 649, 373 12 Borovany, zastoupená jednatelkou společnosti – PhDr. Ludmilou Brůhovou, IČ: 07307951.
 • byla informována o přípravě rozpočtu města na rok 2022.
 • schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy Trhové Sviny na rok 2021 a to tak, že příspěvek zřizovatele se snižuje o částku 1.200.000 Kč, to je na částku 4.183.588 Kč. (pro 7)
 • schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské školy Trhové Sviny na rok 2021 a to tak, že příspěvek zřizovatele se snižuje o částku 285.000 Kč, to je na částku 3.788.000 Kč. (pro 7)
 • schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 19.950 Kč na podporu celoroční činnosti Rodinného centra Trhováček a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy. (pro 7)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • schvaluje Provozní řád multifunkčního hřiště ve sportovním areálu v Tovární ulici. (pro 7)
 • doporučuje Zastupitelstvu města Trhové Sviny schválit návrh ceny vodného a stočného na rok 2022. (pro 7)
 • byla informována o jednání a zápisu Komise výstavby a rozvoje města Trhové Sviny ze dne 11. 10. 2021.
 • souhlasí s předloženými termíny jednání rady města a zastupitelstva města:

 RM - 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

ZM - 21. 2., 25. 4., 20. 6. (pro 7)

 • byla informována o zahraniční studijní cestě starostky do Burgundska, kterou organizovalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.