608 436 941

Zápis z 23. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 2. listopadu 2021 | 4x

které se konalo 1. 11. 2021 od 15:00 hodin

Omluven: Mgr. M. Majer, dřívější odchod p. P. Stodolovského v 16:35 h.

Hosté: Mgr. et Mgr. Z. Frantíková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu č. 1190700126 o poskytnutí dotace ve výši 473.950,54 Kč uzavřenou se SFŽP ČR na akci „Sadové úpravy školní zahrady MŠ Čtyřlístek, Trhové Sviny “. (pro 6)
 • jmenuje Ing. Ivanu Božákovou jako kontaktní osobu pro jednání přípravy Strategie Integrované teritoriární investice Českobudějovické aglomerace 2021 - 2027. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci v rámci Programu regenerace sídlišť, který vyhlásil SFPI (Státní fond podpory investic) dne 15. 10. 2021 pro rok 2022 na regeneraci panelového sídliště - Budovatelská ulice, Trhové Sviny. Předpokládané náklady dle PD 18.825.000Kč, z toho dotace 50 %, max. 6.000.000 Kč, s možností úvěru ve výši 10.942.500 Kč, vlastní podíl 1.882.500 Kč. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci na základě výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli v roce 2022. (pro 6)
 • byla informována o podané žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na rekonstrukci klubovny JSDH Rankov, předpokládané náklady 750.000 Kč, z toho dotace 80 %, tj. 595.000 Kč, vlastní podíl žadatele, 155.000 Kč.
 • byla informována o možnostech převodu jednotek v domě Husova čp. 143 v Trhových Svinech a ukládá OSÚMM projednat tyto možnosti s jednotlivými nájemci. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 1998/1, 2193/19, 2193/20, 2196/4, 2211/1, 2221/91, 2240/5, 2240/6 a 2240/11 v k. ú. Otěvěk a parc. č. 1350/145, 1350/146, 2079/40, 2091/2, 2098/2, 2098/6 a 2130/6 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. (pro 6)
 • nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 464/4 v k. ú. Trhové Sviny a doporučuje ZM v současné době nesouhlasit s prodejem části pozemku. ­­­­­­­­­­­­­­­(pro 6)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej pozemku parc. č. st. 1917/2 v k. ú. Trhové Sviny.
 • schvaluje aktualizovanou Směrnici o inventarizaci a její přílohy č. 1 Plán inventur na rok 2021 a č. 2 Složení inventarizačních komisí města Trhové Sviny k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021. (pro 6)
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem místa pro umístění stánku s občerstvením na parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny na Žižkově náměstí na dobu určitou od 26. 11. 2021 do 28. 2. 2022 za minimální nabídkovou cenu 6000 Kč. (pro 4, zdržel se 1)