608 436 941

Zápis z 22. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. října 2021 | 21x

které se konalo 18. 10. 2021 od 15:00 hodin

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla zakoupit od Jihočeského kraje cca 300 t kamenných žulových kostek za cenu 300.000 Kč bez DPH, tj. 363.000 Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 30.06.2022. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 1303/11 - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1281/4, 1281/46,1303/20, 1329/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí s plánem prohrnování a rozpisem služeb zimní údržby 2021/2022. (pro 7)
 • souhlasí se Smlouvou o výpomoci při zimní údržbě komunikací v osadách s firmou Pelech Luděk, zemní práce a těžba – přibližování dřeva, IČ 72168323, Něchov 40 a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 7)
 • byla informována o aktuálně vyhlášených dotacích MMR ČR pro obce do 10.000 obyvatel v rámci kterých je možné žádat o finanční příspěvek na rekonstrukci místních komunikací, sportovních zařízení a veřejných budov.
 • schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele na akci "Vystrojení a připojení vrtů Březí, Hrádek, Nežetice". (pro 7)
 • byla informována o možnosti čerpání finančních prostředků v rámci Strategie ITI Českobudějovické aglomerace 2021+ na aktivity ZŠ a rozšíření kapacity MŠ Trhové Sviny.
 • schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské školy Trhové Sviny na rok 2021 a to tak, že se položka INVESTICE zvýší o částku 57.722 Kč na pořízení zahradního prvku a o tuto částku se sníží položka ÚDRŽBA. (pro 7)
 • rozhodla, na základě vyjádření kontrolního výboru ze dne 30. 9. 2021, vyřadit dlouhodobý hmotný majetek z majetku města v hodnotě 253.797 Kč dle návrhu. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 411 821,40 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 411 821,40 Kč. (pro 7)

 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 29. 9. 2021 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • byla informována o jednání a zápisu Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 15. 9. 2021 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • rozhodla podat žádost o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje na činnost Senior klubu v rámci Centra komunitních aktivit v roce 2022. Předpokládané náklady 79.124 Kč, z toho dotace 95 % (75.168 Kč), vlastní podíl města 5 % (3.956 Kč.) (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.