608 436 941

Zápis z 21. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 7. října 2021 | 9x

které se konalo 4. 10. 2021 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. D. Štojdl, Ing. arch. J. Weinzettl, Ing. F. Kolář

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Svatá Trojice, K 1772/8 - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3889/18 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt, ulice Žižkovo náměstí 30, v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 31. 10. 2022. (pro 5)
 • rozhodla přidělit byt č. 1 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 1. 11. 2021 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla přidělit byt č. 9 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 1. 11. 2021 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla přidělit byt č. 13 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 1. 11. 2021 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 4, zdržel se 1)
 • rozhodla přidělit byt č. 31 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech paní xxx od 1.11. 2021 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 5)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele stavby "Vystrojení a připojení vrtů Březí, Hrádek a Nežetice", které bude provedeno v elektronickém prostředí v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • byla informována o úspěšném podání žádosti o dotaci v souladu s Pravidly Ministerstva zemědělství programu 129 410 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III" na výstavbu kanalizace v místní části Rejta a ukládá městskému úřadu připravit podklady pro vydání rozhodnutí. (pro 5)
 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, uzavřít příkazní smlouvu na zajištění TDI včetně BOZP v rámci realizace stavby "Rekonstrukce úpravny vody Otěvěk, Trhové Sviny" s firmou INBEST spol s.r., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice, nabídková cena 410.200 Kč bez DPH (496.342 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • souhlasí s použitím fondu investic Základní školy Trhové Sviny na zakoupení robota na krouhání zeleniny do školní jídelny dle cenové nabídky GASTROPROFIS INTERNATIONAL. (pro 5)
 • schvaluje druhou úpravu rozpočtu Základní školy Trhové Sviny na rok 2021, kterým se příspěvek města snižuje o 1.076.800 Kč. Jde o nevyčerpanou částku, která byla určena na náhradní stravování po dobu rekonstrukce školní jídelny. (pro 5)
 • souhlasí s navýšením kapacity Školní jídelny Základní školy Trhové Sviny na 800 stravovaných od 1. 1. 2022 a pověřuje ředitele Základní školy Trhové Sviny, Mgr. Jiřího Pavla, provedením změny. (pro 5)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 278.836,00 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku278.836,00 Kč. (pro 5)

 • schvaluje cenovou nabídku firmy Bewstav s.r.o., Třebízského 1194, 374 01 Trhové Sviny, na rekonstrukci části kanalizačního řadu na Žižkově náměstí, který je v havarijním stavu, v celkové výši 988.528 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 4, zdržel se 1)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje ve výši 635.600,00 Kč na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II" SDO/OZZL/199/21 na akci "Kanalizace a vodovod Svatá Trojice (vodovod)" a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje ve výši 1.156.100,00 Kč na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II" SDO/OZZL/200/21 na akci "Kanalizace a vodovod Svatá Trojice (kanalizace)" a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.