608 436 941

Usnesení – výsledky projednání ze IV. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 22. září 2021 | 24x

které se konalo 20. září 2021 od 18:00 h v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: pozdější příchod Mgr. F. Švepeše v 18:09 h, Ing. et Ing. P. Kahouna v 18:12 h, p. J. Poláška v 18:39 h, dřívější odchod Mgr. F. Švepeše a p. J. Poláška ve 20:06 hodin

Hosté: Mgr. et Mgr. Z. Frantíková z advokátní kanceláře, Bc. O. Kolář z Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 21. 6. 2021. (pro 21)
 • bylo informováno o výsledku jednání u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci žaloby, kterou podala firma HYDRO & KOV s.r.o. na město Trhové Sviny z důvodu vystavení penále ve výši 1.000.000 Kč za nedodržení termínu stavby " Vodovod Trhové Sviny - Třebíčko - Bukvice".
 • bylo informováno o hospodaření Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. za rok 2020.
 • rozhodlo směnit pozemek parc. č. 807/2 o výměře 585 m2 a nově zaměřené pozemky parc. č. 807/6 o výměře 4.211 m2 a parc. č. 834/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Otěvěk v majetku města za pozemky parc. č. st. 14/2 o výměře 668 m2, jehož součástí je stavba Trhové Sviny č.p. 166, rodinný dům a parc. č. 44 o výměře 1.009 m2 v k. ú. Trhové Sviny v majetku DUDYSTAV s.r.o., Olšová 2065/13, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic s tím, že DUDYSTAV s.r.o. doplatí městu částku ve výši 1.500.000 Kč vč. DPH. (pro 12, proti 10, zdržel se 1))
 • rozhodlo schválit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Římskokatolickou farností Trhové Sviny, Husova 2, 373 33 Nové Hrady o koupi pozemku parc. č. st. 14/1 o výměře 1.745 m2, jehož součástí je budova jiná stavba bez čp/če a pozemku parc. č. st. 1032 o výměře 79 m2, jehož součástí je budova občanské vybavenosti, Trhové Sviny čp. 363 v k. ú. Trhové Sviny. Kupní cena je ve výši 2.529.420 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 15, zdržel se 8)
  • rozhodlo  prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 2458/22 o výměře 129 m2 v k. ú. Trhové Sviny, manželům xxx, za cenu 30.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21)
  • rozhodlo  směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 2291/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Otěvěk v majetku města za nově zaměřený pozemek parc. č. 2287/2 o výměře 20 m2 v k. ú. Otěvěk v majetku xxx. Směna proběhne bez doplatku, náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 21)
  • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 297/16 o výměře 25 m2 v k. ú. Trhové Sviny, manželům xxx, za cenu 7.500 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21)
  • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr směny nově zaměřených pozemků parc. č. 334/23 a st. 2708/3 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM dodat znalecký posudek na směňované pozemky. (pro 21)
  • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2085/1 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů a ukládá žadatelce dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 21)
  • souhlasí se směnou a rozhodlo zveřejnit záměr směny nově zaměřeného pozemku parc. č. 71/12 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 21)
  • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3809/22 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat geometrický plán. (pro 21)
  • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 557/4 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 21)
  • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. st. 1917/2 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat znalecký posudek. (pro 21)
  • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodu v obci Trhové Sviny, Rejta“ s xxx. (pro 21)
  • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 21)
  • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 21)
  • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 2 152 907,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..2 152 907,00 Kč (pro 21)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 11 142 404,60 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 11 142 404,60 Kč (pro 21)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 4 512 890,82 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..4 512 890,82 Kč (pro 21)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 246.000,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..246.000,00 Kč (pro 21)

 • schvaluje Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 99028630960 uzavřené s Komerční bankou a.s., Praha 1, Na příkopě 33, na financování rekonstrukce Školní jídelny Základní školy Trhové Sviny. Předmětem dodatku je oprava chybně uvedeného IČ dodavatele stavby. (pro 21)
 • schvaluje úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2021/2022 Mateřské škole Trhové Sviny, Sídliště 684, 374 01 Trhové Sviny ve výši 78.400 Kč. (pro 21)
 • schvaluje úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2021/2022 Základní škole Trhové Sviny, Školní 713, 374 01 Trhové Sviny ve výši 78.400 Kč. (pro 21)
 • rozhodlo zrušit usnesení ZM č. 17/2021 ze dne 22. 2. 2021. (pro 21)
 • schvaluje příspěvek ve výši 14.500 Kč na obnovu fasády objektu čp. 36, parc. st. 128/1, rejstříkové číslo kulturní památky: 34227/3-470, který je ve vlastnictví manželů xxx, v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny. (pro 21)
 • vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a zrušuje Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2018 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 17.09.2018. Dále zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města ze dne 28. 3 .2011. (pro 21)
 • vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12.12. 2016. (pro 21)
 • vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o pravidlech výlepu plakátů ve městě Trhové Sviny. (pro 21)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.