608 436 941

Zápis z 20. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 21. září 2021 | 8x

které se konalo 20. 9. 2021 po skončení jednání zastupitelstva města

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
  • rozhodla, pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených na 8. – 9. října 2021, navýšit stravné pro jednoho člena okrskové volební komise o 9,- Kč/den. (pro 7)
  • schvaluje ceník plateb za plakátování na zpoplatněných plakátovacích plochách v majetku města. (pro 7)
  • schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč xxx za reprezentaci města na softbalovém Mistrovství Evropy juniorů a kadetů 2021 v Havlíčkově Brodě a pověřuje starostku podepsáním Darovací smlouvy. (pro 7)
  • rozhodla podat žádost o dotaci ve výši 20.000 Kč z Dotačního programu státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid 19. (pro 7)
  • rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 22. 3. 2007 se společností ASEKOL a.s., který řeší nové zákonné změny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.