608 436 941

Zápis z 18. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 8. září 2021 | 13x

které se konalo 6. 9. 2021 od 15:00 hodin

Omluven: Mgr. M. Majer, Ing. D. Štojdl, Ing. F. Kolář

Hosté: Bc. O. Kolář

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, z důvodu změny trasy vedení kabelu na stavbu s názvem "Trhové Sviny výměna TS Třebízského". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3426/1, 3850/3, 3418/3, st. 1912, 145/42, 145/20, 145/28, 3418/34 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 2458/22 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu nově zaměřeného pozemku parc. č. 2291/1 v k. ú. Otěvěk.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 297/16 v k. ú. Trhové Sviny.
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny nově zaměřených pozemků parc. č. 334/23 a st. 2708/3 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny nově zaměřeného pozemku parc. č. 71/12 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2085/1 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3809/22 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 557/4 v k. ú. Rankov u Trhových Svinů. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. st. 1917/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
 • rozhodla uzavřít smlouvu se společností NEMA, spol. s r.o., Olešnice 107, 373 31 Olešnice o dodávce a montáži altánu pro hřiště na Rejtech za cenu 132.779,32 Kč bez DPH, 160.662,98 Kč včetně DPH a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 5)
 • byla informována o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele akcí rekonstrukce Kulturních a spolkových zařízení v osadách Trhových Svinů a revitalizace Veřejných prostranství v Trhových Svinech a osadách, které jsou spolufinancovány z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Sdružení Růže.
 • byla informována o průběhu stavby "Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny" - parkovací stání Trocnovská.
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodu v obci Trhové Sviny, Rejta“ s xxx. (pro 5)
 • doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Římskokatolickou farností Trhové Sviny o koupi pozemku parc. č. St. 14/1 o výměře 1.745 m2, jehož součástí je budova jiná stavba bez čp/če a pozemku parc. č. st. 1032 o výměře 79 m2, jehož součástí je budova občanské vybavenosti, Trhové Sviny čp. 363 v k. ú. Trhové Sviny. Kupní cena je ve výši 2.529.420 Kč. (pro 5)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecného systému odpadového hospodářství.
 • byla informována o Obecně závazné vyhlášce o pravidlech výlepu plakátů ve městě Trhové Sviny a postupuje zastupitelstvu města k projednání. Po posouzení a schválení OZV dozorovým orgánem ministerstva vnitra doporučuje zastupitelstvu města její přijetí. (pro 4, zdržel se 1)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2021/2022 Mateřské škole Trhové Sviny, Sídliště 684, 374 01 Trhové Sviny ve výši xxxx Kč. (pro 5)
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2021/2022 Základní škole Trhové Sviny, Školní 713, 374 01 Trhové Sviny ve výši xxxx Kč. (pro 5)
 • byla informována a doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 99028630960 uzavřené s Komerční bankou a.s., Praha 1, Na příkopě 33, na financování rekonstrukce Školní jídelny Základní školy Trhové Sviny. Předmětem dodatku je oprava chybně uvedeného IČ dodavatele stavby. (pro 5)
 • byla informována o současném stavu po požáru na Tepelném hospodářství Města Trhové Sviny.
 • schvaluje účast Mgr. Věry Korčakové na zahraniční studijní cestě do Burgundska, kterou organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. (pro 5)
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 20. 9. 2021. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.