608 436 941

Zápis z 16. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 3. srpna 2021 | 38x

které se konalo 13. 8. 2021 od 13:30 hodin

Omluven: P. Randa, P. Stodolovský

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
  • rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce "Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní škola Trhové Sviny" týkající se termínu pro dokončení a změny ceny díla. (pro 5)
  • byla informována o požáru na Tepelném hospodářství Města Trhové Sviny a o variantách řešení škod.
  • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 7. 2022. (pro 5)
  • rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení po dobu trvání festivalu Valdauf 2021 panu T. Štěpánovi za cenu 8.000 Kč na dobu určitou od 20. 8. 2021 do 22. 8. 2021. (pro 5)
  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění svozu tříděného odpadu od 1. 10. 2021 s firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO 42194940, nabídková cena 96.498 Kč/měsíc bez DPH (110.972,70 Kč/měsíc včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
  • byla informována o připravované žádosti o dotaci z Jihočeského kraje na spolufinancování akce "Vodovod a kanalizace Svatá Trojice, a to ve výši 635.676 Kč na vodovod a 1.159.120 Kč na kanalizaci.
  • byla informována o zařazení akce „Trhové Sviny – kanalizace Rejta“ do Programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.
  • byla informována o jednání a zápisu Komise výstavby a rozvoje města Trhové Sviny ze dne 3. 6. 2021. Rada města Trhové Sviny souhlasí s usnesením Komise výstavby č. 01/2021 a schvaluje zařadit návrh/architektonickou studii budoucí podoby ulice U Cihelny do návrhu rozpočtu města na rok 2022. (pro 5)
  • rozhodla nevybírat vstupné na Hudební festival Karel Valdauf 2021 od seniorů ve věku 75 a více let. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.