608 436 941

Zápis z 15. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 3. srpna 2021 | 20x

které se konalo 30. 7. 2021 od 15:00 hodin

Omluven: Pavel Randa

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostku jejím podpisem. Nájem za dočasný zábor části pozemku parc. č. 1556/1 v k.ú. Pěčín činí 2.882 Kč bez DPH, 3.487,22 Kč včetně DPH ročně. Cena bude vypočtená podle skutečné doby trvání nájmu. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Otěvěk - rekonstrukce NN". Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 756/1, 2246/1, 1068/3, 3/2, 2245/20, 17/9, 2233/7, 2245/15, 20/1, 2245/3, 2245/18, 137/1, 137/3, 2245/1, 146/5, 2219/2, 136/3, 142/5, 2230/10 v k. ú. Otěvěk. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta č. p. 439 kabel NN", za úplatu 12.400 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3903, 3905/7 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla zrušit usnesení RM č. 207/2021 ze dne 30. 6. 2021 na základě odstoupení uchazeče p. Valtera od výběrového řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny a byla informována o vypsání nového výběrového řízení na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení a stánku na prodej vína. (pro 6)
 • rozhodla zrušit usnesení RM č.210/2021 ze dne 30. 6. 2021. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci "ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie" s firmou SPM CZ a.s., IČO 27195147, se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1566, nabídková cena 23.663.390 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - odst. 3, písm. c) uzavřít kupní smlouvu na dodávku a montáž interaktivní tabule v rámci projektu „ZŠ Trhové Sviny učebna přírodních věd“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014773, s firmou AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha s koresp. adresou: Žižkova 1, 370 01 České Budějovice, nabídková cena 141.545 Kč bez DPH (171.269,45 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • ukládá OSÚMM připravit návrh pojištění městského majetku pro rok 2022 na základě jeho aktuální výše. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce mobilního dopravního hřiště s Centrem služeb pro silniční dopravu na dobu určitou do 31. 12. 2025 a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)
 • jmenuje komisi pro hodnocení nabídek výběrového řízení na zajištění svozu tříděného odpadu ve složení Mgr. Věra Korčaková (náhradník Pavel Randa), Ing. Vítězslav Král (náhradník Ing. František Kolář), Ing. Ivana Božáková (náhradník Jiří Čajan). (pro 6)
 • rozhodla odpustit vstupné na Hudební festival Karel Valdauf 2021 seniorům nad 75 let a dětem do 15 let. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843 a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6). Rada města byla informována o převedení povinnosti zpětného odběru ze strany města na Marius Pedersen a.s. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 4.512.890,82 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku 4.512.890,82 Kč. (pro 6)

 • rozhodla schválit Dodatek smlouvy o dílo s firmou FONTANA R, s.r.o., o snížení ceny z 558.700 Kč na 552.110 Kč, na základě nedodání podpěrné konzole. Rada města souhlasí s ohledem na situaci na trhu s nevymáháním penále z prodlení ve výši 4.749 Kč. (pro 6)
 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, zajistit dodávku nábytku pro školní jídelnu v Trhových Svinech od firmy Santal, spol. s r.o., Jiráskova 738, 379 01 Třeboň II, nabídková cena 382.087 Kč bez DPH (462.325,27 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smluvního dokumentu. (pro 6)