608 436 941

Zápis ze 13. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 19. července 2021 | 16x

které se konalo 30. 6. 2021 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. arch. J. Weinzettl, P. Stodolovský

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
 • schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč pro obec Hrušky, bankovní spojení 123-4548350207/0100. (pro 5)
 • schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč pro Základní školu Hrušky, bankovní spojení 86-1724430297/0100. (pro 5)
 • schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč pro Mateřskou školu Hrušky, bankovní spojení 86-1724720227/0100. (pro 5)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci Domov pro seniory Chvalkov, Chvalkov 41, Čížkrajíce, 374 01 Trhové Sviny, ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 11.142.404,60 Kč

- změny ve výdajích o celkovou částku11.142.404,60 Kč. (pro 5)

 • rozhodla pronajmout část pozemků parc. č. 3845/1 a 3845/26 v k. ú. Trhové Sviny za účelem zajištění hlavního občerstvení po dobu trvání festivalu Valdauf 2021 panu J. Jabalimu na dobu určitou od 20. 8. 2021 do 22. 8. 2021. (pro 5)
 • rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení po dobu trvání festivalu Valdauf 2021 panu F. Valterovi na dobu určitou od 20. 8. 2021 do 22. 8. 2021. (pro 5)
 • rozhodla na základě nesplnění požadavků, které byly specifikovány v poptávce zveřejněné v období 8. 6. - 22. 6. 2021 na zajištění provozovatele zábavných podniků v období trhovosvinenké poutě 2021, vyloučit z výběrového řízení pana xxx. (pro 4. zdržel se 1)
 • rozhodla, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu o provozování zábavných podniků v období trhovosvinenké poutě 2021 s panem J. Holým, nabídková cena xxx Kč za pronájem prostranství. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 4, zdržel se 1)
 • byla informována o možnosti navýšení pojistného o škody vzniklé vichřicí na městském majetku.
 •  byla informována o připravovaném výběrovém řízení na stavební úpravy v prostoru ZŠ v souvislosti se zřízením venkovní učebny ZŠ.
 • rozhodla, na základě poptávkového řízení, zajistit dodávku nábytku pro školní jídelnu v Trhových Svinech od firmy A J Produkty s.r.o., Baarova 885/1a, 140 00 Praha 4 Michle, nabídková cena 310.099,40 Kč bez DPH (375.220,27 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smluvního dokumentu. (pro 4, zdržel se 1)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.