608 436 941

Zápis z 12. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 24. června 2021 | 15x

které se konalo 21. 6. 2021 po skončení jednání zastupitelstva města

Omluven: Pavel Randa

Hosté: Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 31. 7. 2022. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny par 1895/1 BD - VN, TS a NN", za úplatu 23.200 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 145/20, 145/31, 145/7, 1984/19, 2002, 3401/5, 3845/27, 3898/29, 3898/30, 3898/31, 3912/1, 3912/4 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje zadávací dokumentaci na výběrové řízení na zajištění služby "svoz tříděného odpadu". (pro 6)
 • rozhodla, na základě průzkumu trhu a v souladu s vydanou směrnicí města o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odst. 3, písm. e), uzavřít kupní smlouvu na vybavení KIC novým nábytkem s firmou Homer Concept & Interiors s.r.o, Hrad 642, 373 11 Ledenice, nabídková cena 168.800 Kč bez DPH (204.248 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Naučná stezka pro všechny generace", ve výši 50.000 Kč z celkových uznatelných výdajů 142.491 Kč. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu na realizaci akce Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Trhové Sviny ve výši 9.000.000 Kč, tj. 23 % z celkových uznatelných nákladů 39.130.434,80 Kč. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí

 změny v příjmech o celkovou částku 2.152.907,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku 2.152.907,00 Kč. (pro 6)

 • souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Trhové Sviny dle předloženého návrhu. (pro 6)
 • souhlasí s navýšením kapacity Mateřské školy Trhové Sviny na 224 dětí a Školní jídelny Mateřské školy na 254 stravovaných od 1. 9. 2021 a pověřuje ředitelku Mateřské školy, Bc. Zuzanu Kojanovou, k provedení změny. (pro 6)
 • byla informována o výsledcích zápisu do MŠ Trhové Sviny.
 • schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 09 Praha 9 ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o "Petici obyvatel s trvalým pobytem v Trhových Svinech včetně spádových obcí za realizaci PERGOLY v areálu koupaliště na Velkém rybníce" a pověřuje starostku jednáním s organizátory petice. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Hudební festival Karel Valdauf 2021", kterým se navyšuje příspěvek z 50.000 Kč na 70.000 Kč. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci "Rekonstrukce budovy "B" polikliniky, Trhové Sviny" s firmou s firmou JM Bau s.r.o., U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice, IČO 03836126, nabídková cena 772.343 Kč bez DPH (934.535 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.