608 436 941

Usnesení – výsledky projednání ze III. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 24. června 2021 | 21x

které se konalo 21. června 2021 od 18:00 h v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Mgr. H. Bečková, Bc. Z. Kojanová, P. Němeček, J. Polášek, P. Randa,

 pozdější příchod Mgr. F. Švepeše

Hosté: R. Vacík z firmy Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o.

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 26. 4. 2021. (pro 17)
 • bylo informováno o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice v roce 2020.
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 10. 3. 2020, 29. 5. 2020, 15. 6. 2020, 15. 3. 2021, 28. 4. 2021 a 31. 5. 2021.
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 17)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 17)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 17)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 17)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 17)
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 17)
 • schvaluje závěrečný účet města za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. (pro 16, zdržel se 1)
 • schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2020 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 16, zdržel se 1)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 3/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 2.266.393,50 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..2.266.393,50 Kč (pro 17)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 4/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 979.215,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 979.215,00 Kč Kč (pro 15, zdržel se 2)

 • schvaluje Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny, kterým se organizaci předává k hospodaření technické zhodnocení – Tlakové oddělení MŠ Beruška – inv. číslo MUTSH0002WEW v účetní hodnotě 571.897,07 Kč a pověřuje starostku k jeho podpisu. (pro 17)
 • schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 28. 6. 2017 mezi Městem Trhové Sviny a Sdružením Růže z.s.p.o. a pověřuje starostku jeho podpisem. Dodatek se týká změny termínů odeslání jednotlivých finančních částek na zřízení expozice na Buškově hamru. (pro 17)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč na zajištění sociální služby Jihočeský streetwork organizaci PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 17)
 • rozhodlo  prodat nově zaměřené pozemky parc. č. 1552/7 o výměře 148 m2 a 1552/8 o výměře 17 m2 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů, xxx, za cenu 106.480 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. (pro 17)
 • rozhodlo  prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 203/4 o výměře 97 m2 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů, xxx, za cenu 10.866 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelka. (pro 17)
 • rozhodlo  směnit spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 2511/2 a 2529/15 v k. ú. Trhové Sviny v majetku města za pozemky parc. č. 3912/84 a 3912/110 a dále za spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 3912/106 a 3912/127 vše v k. ú. Trhové Sviny v majetku xxx s tím, že pan xxx doplatí městu částku ve výši 29.450 Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 17)
 • rozhodlo  směnit pozemky parc. 1219/22 a 1265/44 v k. ú. Trhové Sviny v majetku města za nově zaměřený pozemek parc. č. 1265/72 o výměře 465 m2 v SJM xxx a xxx s tím, že manželé xxx doplatí městu částku ve výši 642.655 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 13, proti 1, zdržel se 3)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. st. 211 v k. ú. Besednice a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 17)
 • rozhodlo neprodat xxx spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. 2652/1 v k. ú. Besednice. (pro 17)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 3678/28 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelce dodat znalecký posudek. (pro 17)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 3827/13 a 3832/4 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá dodat žadateli znalecký posudek. (pro 13, zdržel se 4)
 • rozhodlo nezúčastnit se výběrového řízení na prodej nebytové jednotky č. 92/4 v Trhových Svinech ve vlastnictví Komerční banky, a.s. (pro 18)
 • rozhodlo rozdělit budovu s č.p. 143 (rod. dům), Husova ul., obec, část obce a katastrální území Trhové Sviny, včetně pozemku parc. č. st. 161, jehož je budova součástí, na jednotky a dále Zastupitelstvo města rozhodlo založit Společenství vlastníků jednotek č.p. 143 Trhové Sviny, a to za účelem budoucí správy uvedeného domu. (pro 18)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Novostavba RD Něchov“ s xxx. (pro 18)
 • bylo informováno o plánovaných termínech zasedání zastupitelstva města v druhém pololetí r. 2021 – 20. 9. 2021 a 13. 12. 2021.
 • schválilo přijetí dotace ve výši 2.504.459 Kč v souladu s rozhodnutím č. 03842011 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci "Trhové Sviny - vystrojení a připojení vrtu Březí, Trhové Sviny, jedná se o 70 % z celkových uznatelných nákladů 3.577.799 Kč. (pro 18)
 • schválilo přijetí dotace ve výši 2.074.000 Kč v souladu s rozhodnutím č. 03832011 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci "Trhové Sviny - vystrojení a připojení vrtu Hrádek, Trhové Sviny, jedná se o 80 % z celkových uznatelných nákladů 2.592.870 Kč. (pro 18)
 • schválilo přijetí dotace ve výši 1.844.450 Kč v souladu s rozhodnutím č. 03822011 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci "Trhové Sviny - vystrojení a připojení vrtu Nežetice, Trhové Sviny, jedná se o 80 % z celkových uznatelných nákladů 2.305.563 Kč. (pro 18)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.