608 436 941

Zápis z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí  13. 5. 2019

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 15. května 2019 | 100x

Zápis z 10. rady města

Hosté: Ing. V. Král, Ing. I. Božáková

Rada města

 • byla informována o vypsaném výběrovém řízení na prodej nebytových jednotek ve vlastnictví České spořitelny, a.s..
 • rozhodla uzavřít kupní smlouvu na pořízení 11 ks laviček za cenu 142.985,- Kč bez DPH (173.012,- Kč včetně DPH) se společností mmcité1 a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí s vyhrazením trvalého parkovacího místa Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Trhové Sviny v ulici Nové město před čp. 228 a ukládá žadateli postupovat v souladu s OZV č. 4/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Žadatel zajistí na své náklady veškerou povolovací dokumentaci a následné osazení dopravního značení dle platné legislativy. (pro 7)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce rozvodů vody v domě s pečovatelskou službou.
 • schválila dodatek č. 1 k dohodě o hrazení nákladů v prostorách polikliniky, kterým se upravuje: 1. výměra prostor – po stavebních úpravách rozšíření prostor › 81,33 m2, 2. zálohy na služby – otop › roční zálohy 24 000,00 Kč, měsíční zálohy 2 000,00 Kč a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • schválila Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu „Obnova vybavení sportovní haly v Trhových Svinech“, ve výši 96.000,- Kč z celkových uznatelných výdajů 122.400,- Kč. (pro 7)
 • byla informována o přehledu aktuálních národních výzev pro získání dotace.
 • rozhodla  uzavřít Smlouvu o dílo č. 62946/19 na zajištění sběru, svozu separovaného odpadu a pronájmu nádob se společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí s návrhem dodatku č. 7 ke Zřizovací listině PO Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny, kterým svěřuje své příspěvkové organizaci ZZP k hospodaření nemovitý majetek, a to: Technické zhodnocení (TZ) stavební úpravy staré polikliniky za účelem rozšíření sociálních služeb - inv. číslo MUTSH0001NY8 v účetní hodnotě 1.350.631,66 Kč a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení. (pro 7)
 • souhlasí s návrhem dodatku č. 9 ke Zřizovací listině PO ZŠ Trhové Sviny, kterým svěřuje k hospodaření nemovitý majetek, a to: Technické zhodnocení (TZ) stavební práce při akci Modernizace vybavení učebny IT a chemie - inv. číslo MUTSP008RZK4 v účetní hodnotě 1.033.975,40 Kč a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení. (pro 7)
 • souhlasí s návrhem Smlouvy o výpůjčce na vybavení učeben v souvislosti s akcí „Modernizace vybavení učebny IT a chemie“příspěvkové organizaci Základní škola Trhové Sviny a doporučuje zastupitelstvu města její schválení. (pro 7)
 • souhlasí s návrhem Smlouvy o výpůjčce na vybavení komunitního centra v souvislosti s akcí „Stavební úpravy polikliniky“ příspěvkové organizaci Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny a doporučuje zastupitelstvu města její schválení. (pro 7)
 • souhlasí s příspěvkem ve výši 3.000,- Kč na podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8. (pro 6, zdržel 1)
 • schvaluje Jednací řád komisí města Trhové Sviny a přílohu č. 1 – náplň činnosti Komise výstavby a rozvoje města. (pro 7)
 • byla informována o jednání a zápisu č. 4 Komise výstavby a rozvoje města Trhové Sviny ze dne 8. 4. 2019.
 • schválila Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu „Zálesáci Trhové Sviny se učí tábořit“, ve výši 20.000,- Kč z celkových uznatelných výdajů 25.000,- Kč. (pro 7)
 • schválila Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu „Festival dechových hudeb Karel Valdauf 2019“, ve výši 50.000,- Kč z celkových nákladů 491.200,- Kč. (pro 7)
 • souhlasí s navýšením hodnoty poskytnutého stravného pro členy OVK při volbách do Evropského parlamentu, které se konají 24. – 25. 05. 2019, dle návrhu v žádosti. (pro 7)