608 436 941

Zápis z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí  29. 4. 2019

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 8. května 2019 | 117x

9. jednání RM

Rada města

 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 30. 4. 2020. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny, K 464/7, 3 RD - NN“, za úplatu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. číslo 3858/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny TS Nivy, kabel VN", za úplatu 43.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 322/138, 322/139, 320/4, 322/225, 322/226, 3854/10, 322/189 a 322/254 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny TS Nivy, kabel VN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 834/2 a 807/6 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem Trhové Sviny, K 3813/10 – kabel NN“, za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3813/18 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny, K 1281/21 – kabel NN“, za úplatu 20.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. číslo 1281/6 a 1281/15 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny, K 1281/21 – kabel NN“, za úplatu 7.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. číslo 1281/49 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na „Zpracování projektových a inženýrských prací stavební úpravy jídelny ZŠ v Trhových Svinech“ s firmou SP STUDIO s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov, za cenu 286.000 Kč bez DPH (346.060 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí s umístěním zahrádky na Žižkově náměstí č.p. 136, Trhové Sviny k provozovně Sport Bar U dvou čápů od dubna 2019 do října 2019 pro poskytování restauračních služeb, a ukládá žadateli řešit umístění dle OZV č. 4/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. (pro 7)
 • rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu na dodavatele stavebních prací „Teplovodní přípojka k drobné provozovně, Trhové Sviny“, s firmou PVT Janeček s.r.o., Třebeč 1, 373 12 Borovany, IČO 28140931, nabídková cena 566.525 Kč bez DPH, (685.495 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • schválila program Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2019 včetně rozpočtu a pověřuje investiční oddělení uzavíráním smluv s jednotlivými účinkujícími. (pro 7)
 • schválila výši vstupného na Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2019:

Jeden den 100,- Kč, dva dny 150,- Kč, tři dny 200,- Kč. (pro 7)

 • byla informována o obsazování služeb lékaři při zajištění Lékařské pohotovostní služby za rok 2018.
 • rozhodla zrušit výběrové řízení na dodavatele výstavby mostu na ÚK č. 2 Pěčín, Trhové Sviny. (pro 7)
 • ukládá OSÚMM zabezpečit most na ÚK č. 2 Pěčín, T. Sviny do 31. 12. 2019. (pro 7)
 • schvaluje účast Mgr. Věry Korčakové na zahraniční studijní cestě do Jižního Tyrolska, kterou organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 a předkládá ZM na vědomí. (pro 7)

Změny v příjmech o celkovou částku 53.742,69 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku 53.742,69 Kč

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.