608 436 941

Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 15. dubna 2019 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 8. května 2019 | 202x

Zasedání ZM T. Sviny 2/2019

Zastupitelstvo města

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 18. 2. 2019. (pro 22)
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 24. 1. 2019, 28. 2. 2019 a 4. 4. 2019.
 • bylo informováno o jednáních a zápisech Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 15. 2. 2019 a 18. 2. 2019.
 • bylo informováno o jednání a zápisu číslo 3 Finančního výboru města Trhové Sviny ze dne 27. 3. 2019.
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2019:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 450.830,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 450.830,00 Kč (pro 22)

 • schválilo závěrečný účet města za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. (pro 19, zdržel 3)
 • schválilo účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 2018 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 19, zdržel 3)
 • bylo informováno o výsledku dohodovacího řízení ve věci projednání stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci společného jednání o návrhu Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny.
 • rozhodlo zařadit podnět do Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel DOPPLER CZ spol. s r.o., Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny a TSDO s.r.o., Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice. Zastupitelstvo města Trhové Sviny rozhodlo, že úplnou úhradu nákladů na zpracování této změny ponese navrhovatel v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). (pro 13, proti 4, zdržel 5)
 • rozhodlo zařadit podnět do Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny. Zastupitelstvo města Trhové Sviny rozhodlo, že úplnou úhradu nákladů na zpracování této změny ponese navrhovatel v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). (pro 18, zdržel 3)
 • rozhodlo nezařazovat podnět do Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny. (pro 13, proti 7)
 • rozhodlo nezařazovat návrh na pořízení změny územního plánu Trhové Sviny do Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny. (pro 19, zdržel 3)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 271/3 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek na oddělený pozemek. (pro 22)
 • souhlasí se směnou a rozhodlo zveřejnit záměr směny části pozemků parc.č. 972/3 a 993/1 v k. ú. Todně a ukládá žadateli dodat geometrický plán a v případě rozdílu ve výměrách pozemků znalecký posudek na směňované pozemky. (pro 22)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 80/3, 3854/6, 4228, 3846/14 a 3846/7 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat geometrický plán a znalecký posudek na oddělené pozemky. (pro 22)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1059/3 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelce dodat geometrický plán. (pro 22)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č. 607/13 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 21, zdržel 1)
 • nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 3867/13 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM jednat se žadatelem o dalších možnostech prodeje. (pro 18, proti 4)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc.č. 1059/8 o výměře 608 m2 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 149.550 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelka. (pro 22)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem "Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na parc. č. 3796/14, 3796/15, 3800/12 a 3800/13 v Trhových Svinech, Stará cesta".(pro 22)
 • schválilo investiční záměr realizovat akci Obnova pomníku padlým v 1. a 2. světové válce v Trhových Svinech, který bude realizován v rámci Programu 107290 - Zachování a obnova historických hodnot I, Česká republika - Ministerstvo obrany. (pro 21)
 • schválilo Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Trhové Sviny. (pro 19, zdržel 2)
 • schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč Domečku - středisko DM CČSH, Branka 588, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 21, zdržel 1)
 • schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 120.000,- Kč na organizační činnost Rodinného centra Trhováček, z. s., Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 18, zdržel 4)
 • schválilo úhradu výdajů na projekt „Děti do bruslí“ ve školním roce 2019/2020 Základní škole Trhové Sviny, Školní 713, 374 01 Trhové Sviny ve výši 70.000,- Kč. (pro 18, proti 1, zdržel 2)
 • schválilo poskytnutí finančního příspěvku ústavu PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice, ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 19, proti 1, zdržel 1)
 • bylo informováno o rozdělení finančních příspěvků v rámci dotačního programu Živé město 2019 ve výši do 20 tis. Kč.
 

Subjekt

žádá

schváleno

1

ŽESTĚ DVĚSTĚ

8 000

8 000

2

Český svaz včelařů TS

20 000

10 000

3

SK Rejta spolek

20 000

10 000

4

Skautský oddíl Lesní záře

10 000

10 000

5

Český svaz žen

20 000

7 000

6

Česká maltézská pomoc

20 000

6 000

7

Hospic sv.Jana N. Neumanna o.p.s

15 000

5 000

8

Jiří Steinbauer

22 000

5 000

10

Prevent 99 z.ú.

71 807

11

Český rybářský svaz TS

20 000

10 000

14

SDH Březí

10 000 

3 000

15

Spolek přátel Svatá Trojice

35 000 

10 000

16

Svaz postižených civilizačními chorobami

10 000

10 000

17

SK Čtyři Dvory, z.s.

10 000

8 000

18

SDH Otěvěk

90 000

15 000

19

Spolek Rejta

45 000

15 000

22

Český zahrádkářský svaz

5 000

3 000

23

ZUŠ F. Pišingera

35 000

10 000

24

Kruh přátel hudby

30 000

10 000

25

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ TS

15 000

5 000

26

Sbor církve bratrské v ČB

10 000

6 000

27

SDH Něchov

25 000 

15 000

28

Myslivecký spolek BeNNeT

15 000 

5 000

 

CELKEM

561 807 Kč

186 000 Kč

    
 • schválilo rozdělení příspěvků v rámci dotačního programu Živé město 2019 ve výši nad 20 tis. Kč. (pro 19, zdržel 2)
   
 

Subjekt

žádá

schváleno

9

Veselá atletika

42 000 

35 000

12

SDH Todně

40 000

25 000

13

TJ Spartak

600 000

600 000

20

Myslivecký spolek TS

65 000

25 000

21

SDH Trhové Sviny

132 700 

60 000

 

CELKEM

879 700 Kč

745 000 Kč

    
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Bukvice, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Miroslav Průka, pan Petr Němeček a pan Ing. Karel Kunz. Předsedou osadního výboru volí pana Miroslava Průku. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Březí, jmenuje členy osadního výboru ve složení paní Ing. Helena Švepešová, pan Jiří Kratochvíl a pan Josef Šachta. Předsedou osadního výboru volí paní Ing. Helenu Švepešovou. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Hrádek, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Mgr. Jan Hynek, pan Jaroslav Holub, pan Michal Koryťák, paní Jana Bláhová a paní Markéta Boniatti. Předsedou osadního výboru volí pana Mgr. Jana Hynka. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Jedovary, Veselka, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Mgr. Jaroslav Martínek, paní Libuše Sokolíková a paní Šárka Šulcová. Předsedou osadního výboru volí pana Mgr. Jaroslava Martínka. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Nežetice, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Ing. Petr Žoha, pan Luděk Troup a paní Zdeňka Kubínová. Předsedou osadního výboru volí pana Ing. Petra Žohu. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Něchov, jmenuje členy osadního výboru ve složení paní Bc. Veronika Tučková, pan Martin Gondek a pan Ing. Martin Dvořák. Předsedou osadního výboru volí paní Bc. Veroniku Tučkovou. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Otěvěk, jmenuje členy osadního výboru ve složení paní Mgr. Bc. Jana Vondrášková, pan Josef Buřič, pan Petr Homola, pan Michal Novák a pan Jan Musil. Předsedou osadního výboru volí paní Mgr. Bc. Janu Vondráškovou. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Pěčín, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Václav Žemlička, pan Lukáš Lepša a paní RNDr. Anna Lepšová, CSc.. Předsedou osadního výboru volí pana Václava Žemličku. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Rankov, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Jaroslav Jandora, pan Pavel Farka a paní Monika Rošková. Předsedou osadního výboru volí pana Jaroslava Jandoru. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Todně, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Martin Farka, pan Ing. Jiří Opekar a pan Jaroslav Lejsek. Předsedou osadního výboru volí pana Martina Farku. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Třebíčko, jmenuje členy osadního výboru ve složení paní Helena Nováková, pan Petr Valíček a pan František Jindra. Předsedou osadního výboru volí paní Helenu Novákovou. (pro 20)
 • zřizuje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, osadní výbor pro místní část Čeřejov, jmenuje členy osadního výboru ve složení pan Ing. Václav Oulík, paní Martina Klímová a pan Dalibor Przybyla. Předsedou osadního výboru volí pana Ing. Václava Oulíka. (pro 20)
 • schvaluje příspěvek ve výši 149.990,- Kč na činnosti osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta. (pro 19, zdržel 1)
  

Celkem

  

149.990,-

1

Bukvice

8890

2

Březí

7360

3

Hrádek

7640

4

Jedovary, Veselka

8130

5

Nežetice

7260

6

Něchov

10480

7

Otěvěk

18500

8

Pěčín

7360

9

Rankov

10590

10

Todně

11510

11

Třebíčko

7040

12

Čeřejov

8070

13

Spolek REJTA

26140

14

Spolek Přátel Svaté Trojice

11020

   
 • vzalo na vědomí oznámení p. Jaroslava Šlingra o ukončení funkce přísedícího u Okresního soudu v Českých Budějovicích. (pro 20)
 • bylo informováno o stavu ČOV Trhové Sviny.

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.