608 436 941

Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí  01. 04. 2019 od  15:00 hodin

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 23. dubna 2019 | 116x

7. rada města

Omluven: p. P. Stodolovský

Hosté: Ing. E. Kunz, Ing. M. Rojdl, Ing. V. Král

Rada města

 • byla informována o výsledku dohodovacího řízení ve věci projednání stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci společného jednání o návrhu Změny č. 3 ÚP Trhové Sviny.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na zařazení podnětů do Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny uplatněných v rámci společného jednání o návrhu Změny č. 3 Trhové Sviny.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na zařazení podnětu do Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny.
 • souhlasí s účetní závěrkou města sestavenou k 31.12.2018 a doporučuje zastupitelstvu města její schválení. (pro 6)
 • souhlasí s hospodařením města za rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města za rok 2018 bez výhrad. (pro 6)
 • byla informována o poskytnutí nadačního příspěvku Nadací ČEZ ve výši 240.000,- Kč na rekonstrukci klubovny SDH Rankov.
 • doporučuje zastupitelstvu města schválit investiční záměr na realizaci akce „Obnova pomníku padlým v 1. a 2. světové válce“, která bude realizována v rámci programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, Česká republika – Ministerstvo obrany. (pro 6)
 • byla informována o podmínkách 78. výzvy IROP.
 • schválila Smlouvu o zajištění zdravotních služeb uzavřenou se společností Pro Život s.r.o., se sídlem Borovanská 1565/13, 370 08 České Budějovice, ve věci zajištění stomatologické péče pro spádovou oblast Trhové Sviny a okolí dle zákona o zdravotních službách. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)
 • schválila Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově Zdravotního zařízení polikliniky města Trhové Sviny, Nábřeží Svat. Čecha 664 v Trhových Svinech, za účelem provozování stomatologické péče, která bude uzavřena mezi Zdravotním zařízením poliklinika města Trhové Sviny a společností Pro Život s.r.o., Borovanská 1565/13, 370 08 České Budějovice. Rada města pověřuje statutárního zástupce Zdravotního zařízení polikliniky města Trhové Sviny podpisem smlouvy. (pro 6)
 • schválila Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu s účinností od 02. 04. 2019, kterou se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a která nahrazuje směrnici ze 07. 02. 2017. (pro 6)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 1059/8 o výměře 608 m 2 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání záměr prodeje pozemku parc. č. 607/13 v k.ú. Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání záměr prodeje pozemku parc. č. 3867/13 v k. ú. Trhové Sviny.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, na stavbu s názvem „110 10 – 084 791; RVDSL2005_C_C_TRSV38-TRSV1HR_OK“, za úplatu 10.000,- Kč bez DPH. Služebnost se týká pozemku parc. č. 3876/1 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na parc. č. 3796/14, 3796/15, 3800/12 a 3800/13 v Trhových Svinech, Stará cesta“. (pro 6)
 • pověřuje OSÚMM projednat možnosti osazení ukazatelů rychlosti v ulici Nové město a v ulici Trocnovská s dopravně inženýrskou společností dle návrhu.

(pro 6)

 • byla informována o jednání a zápisu Komise výstavby a rozvoje Města Trhové Sviny ze dne 11. 3. 2019.
 • byla informována o návrhu Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Trhové Sviny a doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Trhové Sviny.
 • byla informována o stavu ČOV v Trhových Svinech.
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit úhradu výdajů na projekt Děti do bruslí ve školním roce 2019/2020 Základní škole Trhové Sviny, Školní 713, 374 01 Trhové Sviny ve výši 70.000,- Kč. (pro 6)
 • byla informována o volbách do osadních výborů v jednotlivých místních částech a o návrhu rozdělení finančních prostředků na činnost osadních výborů, Spolku přátel Svaté Trojice a Spolku Rejta.
 • souhlasí s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z grantového programu města Trhové Sviny „Živé město 2019“. Přidělené prostředky do 20 tis. Kč rada města schvaluje. (pro 6)
 •  

Subjekt

žádá

schváleno

1

ŽESTĚ DVĚSTĚ

8 000

8 000

2

Český svaz včelařů TS

20 000

10 000

3

SK Rejta spolek

20 000

10 000

4

Skautský oddíl Lesní záře

10 000

10 000

5

Český svaz žen

20 000

7 000

6

Česká maltézská pomoc

20 000

6 000

7

Hospic sv.Jana N. Neumanna o.p.s

15 000

5 000

8

Jiří Steinbauer

22 000

5 000

10

Prevent 99 z.ú.

71 807

11

Český rybářský svaz TS

20 000

10 000

14

SDH Březí

10 000 

3 000

15

Spolek přátel Svatá Trojice

35 000 

10 000

16

Svaz postižených civilizačními chorobami

10 000

10 000

17

SK Čtyři Dvory, z.s.

10 000

8 000

18

SDH Otěvěk

90 000

15 000

19

Spolek Rejta

45 000

15 000

22

Český zahrádkářský svaz

5 000

3 000

23

ZUŠ F. Pišingera

35 000

10 000

24

Kruh přátel hudby

30 000

10 000

25

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ TS

15 000

5 000

26

Sbor církve bratrské v ČB

10 000

6 000

27

SDH Něchov

25 000 

15 000

28

Myslivecký spolek BeNNeT

15 000 

5 000

 

CELKEM

561 807 Kč

186 000 Kč

    
   
 • souhlasí a doporučuje ZM schválení poskytnutí finančního příspěvku ústavu PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice ve výši 25.000,- Kč. (pro 6)
 • schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat 15. 4. 2019.

(pro 6)

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.