608 436 941

Vracíme se k růstu

Autor: Mgr. Věra Korčaková, Jaroslava Slámová | Zveřejněno: sobota 23. března 2019 | 174x

Statistika obyvatelstva za rok 2018

V letošním roce jsem v rychlém sledu událostí trochu pozapomněla na každoroční statistiku obyvatel, ale tradice se mají dodržovat, proto vás o ni neošidím ani tentokrát.

Statistiku počtu obyvatel pro vás sleduji od roku 2013, proto aktuální čísla srovnávám jednak s rokem předešlým, ale i s rokem 2013.

Za zmíněné období jsem každoročně mohla hlásit zvýšení počtu obyvatel, tu menší – v r. 2014 o 17 obyvatel, tu větší – v r. 2015 o 98 obyvatel. Pouze v loňském roce přišlo snížení počtu obyvatel o 10. O to větší radost mám, že v letošním roce se opět vracíme k růstu, a to o 40 obyvatel.

V následující tabulce je uveden počet obyvatel ve městě i v místních částech v roce 2018 (samostatně uvádím i Rejta a Svatou Trojici – přestože jsou vedeny jako ulice Trhových Svinů), dále srovnání letošního roku oproti roku 2017 a srovnání letošního roku oproti roku 2013. V posledním sloupci je tato změna přepočítána na procenta.

část obce

počet obyv. v r. 2018

změna 2017-2018

změna 2013-2018

změna 2013-2018 %

Trhové Sviny

3762

17

26

1%

Rejta

380

6

33

10%

Otěvěk

240

2

27

13%

Todně

112

3

13

13%

Svatá Trojice

103

8

23

29%

Rankov

95

3

14

17%

Něchov

93

0

-2

-2%

Bukvice

64

-2

14

28%

Jedovary

50

3

9

22%

Čeřejov

49

-1

8

20%

Hrádek

41

0

-2

-5%

Březí

36

-2

5

16%

Pěčín

36

2

10

38%

Nežetice

34

1

6

21%

Třebíčko

30

0

4

15%

Veselka

4

0

-1

-20

celkem

5129

40

187

4%

Úbytek obyvatel v loňském roce se týkal především samotného města.  V letošním roce se vrátil trend posledních let a ve městě samotném přibylo 17 obyvatel. V minulém období posilovaly téměř všechny místní části, toto se ale v roce 2018 nepotvrdilo. V místních částech nejvíce obyvatel přibylo na Svaté Trojici (8), a na Rejtech (6). Tím Svatá Trojice poskočila v tabulce nad Něchov a Rankov (ten předběhl Něchov). Také Pěčín se v tabulce dostal před Nežetice. Jedná se ale jen o srovnání počtu v nízkých číslech, možná zajímavější je percentuální přepočet v posledním sloupci. Zde je vidět, že za posledních 6 let nejvíce vzrostl počet obyvatel v Pěčíně o 38%, dále pak na Svaté Trojici o 29% a v Bukvici o 28%. Celkově v Trhových Svinech za toto období přibylo 3,6% obyvatel.

Další tabulka sleduje to, čím byl ovlivněn vývoj počtu obyvatel v minulých letech. Tzv. přírůstek přirozený je rozdíl mezi narozenými a zemřelými a přírůstek migrační je rozdíl mezi těmi, kdo se přistěhovali a odstěhovali.

Rok

Narození

Zemřelí

Přistě-
hovalí

Vystě-
hovalí

Přírůstek přirozený

Přírůstek migrační

2013

44

51

104

108

-7

-4

2014

42

45

102

82

-3

20

2015

56

35

155

110

21

45

2016

55

45

129

103

10

26

2017

59

44

103

120

15

-17

2018

55

43

113

104

12

9

2013/2018

311

263

706

627

48

79

(pozn. údaje v této tabulce jsou z jiného data než ta z předchozí tabulky, nelze je proto porovnávat)

V loňském roce jsme měli pozitivní přirozený přírůstek, tzn. že bylo více narozených dětí než úmrtí. „Přirozeně“ nás 12 přibylo. Z počtu 55 nově narozených dětí to bylo 21 chlapců a 34 dívek. Malých slečen přibylo tedy výrazně více. Na dívky nejbohatší byl únor, kdy se narodilo 5 dívek a žádný chlapec, naopak v září se narodili 3 chlapci a žádné děvče. Nejúrodnější byl srpen, kdy se narodili 2 chlapci a 4 děvčata.

I v přírůstku migračním jsme zaznamenali nárůst. Přistěhovalo se o 9 obyvatel více, než kolik se jich odstěhovalo. Jak vidíte v tabulce, tento počet v minulých letech daleko více kolísá - od nárůstu o 45 obyvatel v r. 2015 až po úbytek 17 obyvatel v loňském roce.

Důležité je to, co ukazuje poslední řádek – za poslední roky je náš celkový přírůstek přirozený i migrační pozitivní.

Sledování těchto dat je z dlouhodobého hlediska nejen zajímavé, ale i důležité pro plánování rozvoje města. Důležité je i sledování věkového rozvrstvení obyvatelstva. Statistika eviduje věk v pětiletých kategoriích. Z následující tabulky je zřejmé, že nejsilnějšími ročníky jsou obyvatelé ve věku 40 - 44 let. Zajímavé je, že věk mezi 50 - 59 lety není v součtu tak početný jako věk 60 - 69. Např. pro předškolní a školní zařízení je důležitá statistika nejmenších dětí, protože podle ní můžeme předpokládat, kolik dětí přijde k zápisu do našich škol. Na druhém konci tabulky vidíme, že v našem městě nemáme obyvatele nad sto let (snad zatím) a že od věkové hranice 65 let a více se zvyšuje počet žen oproti mužům. V celkové statistice můžeme ale říci, že jsou Trhové Sviny genderově vyrovnány – žen je pouze o jednu méně než mužů.

Věková kategorie

Muži

Ženy

Celkem

0

20

32

52

1-4

126

125

251

5-9

145

126

271

10-14

148

139

287

15-19

127

107

234

20-24

127

102

229

25-29

159

171

330

30-34

165

173

338

35-39

208

182

390

40-44

235

225

460

45-49

194

184

378

50-54

153

137

290

55-59

138

155

293

60-64

182

179

361

65-69

168

180

348

70-74

119

137

256

75-79

75

101

176

80-84

43

52

95

85-89

25

36

61

90-94

7

17

24

95-99

1

4

5

100-

0

0

0

celkem

2565

2564

5129

Pro letošní rok jsem zpracovala i věkové průměry v jednotlivých místních částech (v této statistice nelze z Trhových Svinů (města) vyčlenit Rejta a Svatou Trojici. Celkový věkový průměr je 41,24. Celorepublikově je tento průměr 42 a v jižních Čechách 42,3. Jsme tedy v průměru o něco mladší než zbytek kraje i republiky. Průměrně nejstarší obyvatelé jsou na Veselce a v Třebíčku, naopak nejnižší věkový průměr mají obyvatelé Rankova a Todně.

Část obce

Průměrný věk

Březí

43,36

Bukvice

40,67

Čeřejov

42,16

Hrádek

40,17

Jedovary

42,62

Něchov

41,32

Nežetice

40,29

Otěvěk

38,73

Pěčín

42,72

Rankov

36,91

Todně

38,00

Trhové Sviny

41,46

Třebíčko

48,16

Veselka

56,00

celkem

41,24

V loňském roce jsem se zabývala i statistikou ne tak závažnou – a sice početním zastoupením křestních jmen i příjmení. Oproti loňskému roku nedošlo k žádné změně, nejčastější jména jsou stále v tomto pořadí: Jan, Marie, Jana, Jiří, František, Petr, Josef, Pavel, Jaroslav, Václav, Martin, Anna, Karel, Miroslav a Zdeněk.

Nejčastějším příjmením v Trhových Svinech nadále zůstává Dvořáková, následována Dvořákem, Janda následován Jandovou, počet žen Novákových tentokrát předčil počet mužů Buřičů, Jindrové předběhli Průky a Steinbauerové obhájili deváté místo před ženami Jindrovými.

Tolik tedy letošní hrátky se statistickými údaji. Jsou nejen zajímavé, ale je potřeba se jimi zabývat i vážněji, protože díky nim můžeme lépe předvídat, jaké budou potřeby našich obyvatel. Na druhou stranu je potřeba vnímat je i z většího nadhledu – ať již územního, tak časového. Doufám, že jsem vás potěšila i tím, kolik máte v našem městě jmenovců, nebo naopak tím, že vaše jméno je prostě výjimečné. Za nejdůležitější však považuji to, abychom i nadále udrželi pozitivní přírůstek obyvatel. I to je dobrým hodnocením toho, jak se v našem městě žije.